เรียนรู้เรื่องเพศและการวางแผนครอบครัว (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  ในการดูแลแบบต่อเนื่องให้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แพทย์ควรสนใจชีวิตด้าน อื่นๆของผู้ป่วยที่นอกเหนือจากการรักษาโรคด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบถึงการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วย. ปัญหาเพศสัมพันธ์เป็นอีกปัญหาที่สำคัญและพบบ่อยในชีวิตคู่1 ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยมาปรึกษาโดยตรง ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  วัยรุ่นเป็นรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงมีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะพิเศษจากวัยอื่นๆ. จากการศึกษา1พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนประชากรวัยรุ่นประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23.8) ของประชากรทั้งหมด และมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ อุบัติเหตุ (รถซิ่ง) ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ โรคอ้วน เป็นต้น. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้ใหญ่ต้องเร่งรีบทำงาน ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  "แพทย์นั้นเหมือนช่างปะหม้อคือหม้อทะลุแล้วมาช่วยกันปะครูนั้นเหมือนช่างปั้นหม้อจะปั้นให้สวยงามอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้น ครูต้องสำคัญกว่าแพทย์การศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่กว่าระบบการแพทย์ถ้าการศึกษาดี คนก็จะมีสุขภาพดีถ้าการศึกษาดี คนก็จะมีความสุขหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย"จากหนังสือของ ศ.นพ ประเวศ วะสีคำคมวันนี้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษากับการแพทย์ แน่นอนว่าทั้งสองอย่างสำคัญทั้งคู่ ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  "สังคมยังมีเจตคติที่ว่า ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวภายในของครอบครัว บุคคลภายนอก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว บางคนยังมองด้วยซ้ำไปว่า สามีมีสิทธิตบตีภรรยาได้ เพราะถือภรรยาเป็นทรัพย์ ที่ปรนเปรอความสุขทางเพศ ซึ่งเจตคติเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่ความเท่าเทียมกันทางสิทธิ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  ความหมายของวัยรุ่นตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO1986a)1 หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และผู้ปกครองไปสู่สภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-19 ปี แบ่งละเอียดเป็นวัยรุ่นช่วงต้น 10/13-14/15 ปี วัยรุ่นช่วงกลาง ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น ในปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากแนวทางโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอ่อนด้อยทางด้านการดำเนินชีวิต หรือการมีทักษะชีวิตที่ดี จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้วัยรุ่นไทยเป็นวัยรุ่นในยุคที่มีปัญหามากที่สุด ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  บทคัดย่อแผ่นยาติดผิวหนังเพื่อการคุมกำเนิด (transdermal contraceptive patch) มีตัวยาสำคัญ 2 ชนิด คือ norelgestromin และ ethinyl estradiol.แผ่นยานี้เตรียมขึ้นในระบบมาทริกซ์ ซึ่งจะปลดปล่อยตัวยาออกมาและดูดซึมผ่านผิวหนังได้สม่ำเสมอนาน 7-9 วัน. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแผ่นยาติดผิวหนังกับยาเม็ดคุมกำเนิด พบว่าการใช้แผ่นยาติดผิวหนังติดต่อกัน 3 ...