โรคตามระบบ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  โรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคเอดส์ และการบาดเจ็บผู้ป่วยที่ไม่เสียชีวิตก็จะมีความพิการหลงเหลือเป็นจำนวนมาก การรักษามาตรฐานในปัจจุบันคือ การให้ยาต้านเกร็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดกรณีสมองขาดเลือด. การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อย่างไรก็ตามการรักษาข้างต้นมีเป้าหมายหลักคือป้องกันการเป็นซ้ำ. ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 73 ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องและร้าวไปสะบักด้านขวานาน 2 เดือน. ผู้ป่วย เคยได้รับการรักษาด้วยยาลดกรดในกระเพาะอาหารแต่อาการปวดท้องไม่ทุเลา. จากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทำให้พบว่า ผู้ป่วยมีก้อนในปอดด้านขวาบนซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอด ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ป่วยสูบยาเส้นทุกวันมานานหลายปี. ผู้ป่วยมักได้รับยาเม็ดมอร์ฟีน (MST) ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  ในอดีตการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มักเน้นแต่ด้านความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวได้แก่ อาการสั่น (tremor) เกร็งแข็ง (rigidity) ทำอะไรช้า (bradykinesia) และการทรงตัวผิดปกติ (postural instability) แต่ในปัจจุบันนี้พบว่าความผิดปกติทางด้านอื่นๆก็สามารถทำให้เกิดปัญหาในผู้ป่วยและต่อแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ตัวอย่างความผิดปกติดังกล่าว ได้แก่ ความผิดปกติในด้านการคิดและหาเหตุผลของสมอง (cognitive ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  Q  :  วินิจฉัย varicose vein ได้อย่างไรA :   เริ่มต้นด้วยการซักประวัติ โดยซักถึง onset,ปัจจัยเสี่ยง(เช่น พันธุกรรม, อาชีพ, อุบัติเหตุที่ขา), ประวัติอาการบวม, ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดขอด และประวัติการเป็น deep vein thrombosis ซึ่งก็คือการซักเพื่อจะแยกระหว่าง primary กับ secondary varicose vein ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  Q  :  อยากเรียนว่าโรคตากุ้งยิงเกิดจากอะไร ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  Q  :  Varicose vein คืออะไรA  :  Varicose vein คือ superficial vein ที่ขยาย ตัวขี้น, ยืดยาวขึ้น และคดเคี้ยว โดยไม่ขึ้นกับขนาด โดยที่อาจจะเห็นเป็นเพียง telengiectasia (spider vein) ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นหลอดเลือดฝอยที่ขยายตัว ขึ้นเป็นกลุ่มเส้นสีแดงหรือน้ำเงิน หรือมีขนาดใหญ่คดเคี้ยวจนเห็นได้ชัดเจนดังภาพที่ 2.Q  :   สาเหตุของ varicose vein ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 30 ปี มาด้วยอาการปวดบวมขาขวานาน 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีอาการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกแต่อย่างใด. 1 ปีก่อนผู้ป่วยเคยไปรับการรักษาโรคเนื้องอกของมดลูกที่เรียกว่า adenomyosis และกินฮอร์โมนคุมกำเนิดเพื่อการรักษามาตลอด. การตรวจร่างกายแรกรับพบว่า ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  อาการปวดท้องช่วงบนยังคงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แต่กลับมักถูกมองข้ามความสำคัญ ไม่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ทำให้อาการไม่ดีขึ้นหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาสร้างความกังวลใจให้กับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากแพทย์เองก็ไม่มั่นใจในแนวทางการรักษาของตนว่าครบถ้วนเหมาะสมตามยุคสมัยหรือไม่ และผู้ป่วยก็ไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในอาการที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นใจ.Dyspepsia ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  โดยปกติไซนัสหรือโพรงอากาศข้างจมูกบริเวณโหนกแก้ม (maxillary sinus) และช่องปาก (oral cavity) ไม่มีทางเชื่อมต่อกัน เมื่อเกิดพยาธิสภาพหรือความผิดปกติจะทำให้มีรูเชื่อมต่อระหว่าง 2 อวัยวะดังกล่าวได้ และถ้าทางเชื่อมต่อนั้นมีเยื่อบุผิว (epithelium) มาปกคลุมก็จะทำให้รูเปิดนั้นไม่ปิดง่ายๆ.Fistula คือ ทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่างอวัยวะ 2 อวัยวะ ที่มีเยื่อบุผิวปกคลุม oroantral fistula คือ ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ว่าผู้ป่วยที่จะทำการเจาะดูดน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง (lumbar puncture; LP) ต้องตรวจ CT-scan สมอง (CT) ก่อนหรือไม่ คำถามนี้เป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยากมากในทางปฏิบัติจริงๆ เพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกัน. บางกรณีก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องตรวจ CT ก่อน LP แต่บางรายก็ยากในการตัดสินใจ สอบถามแพทย์หลายท่านก็มีคำตอบแตกต่างกัน. ...