การดูแลบุตร (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :  เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น pseudoephedrine จะใช้ได้หรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  ถาม  ;   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมาก แต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Q อยากทราบแนวทางในการแนะนำ พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพตาของเด็กต้องทำอย่างไรบ้างคะจิตรลดา ตาธรรมาA ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพตาของเด็กไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากในอดีต คือ จากเดิมมักจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เปลี่ยนเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ หรือความผิดปกติทางด้านการมองเห็นมากขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา และโรคตาขี้เกียจ โดยอาการของโรคจอประสาทตา นั้น จะทำให้เด็กมองเห็นภาพไม่ปกติ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Phototherapy ในทารกเท่าแรกเกิด น้ำหนักน้อย เริ่มเมื่อบิลิรูบินเท่าใดดี Morris BH, et al. Aggressive vs. Conservative Phototherapy for Infants with Extremely Low Birth Weight. N Engl J Med 2008; 359:1885-96.ที่ ผ่านมายังมีข้อโต้แย้งกันว่าในทารกคลอดก่อนกำหนด ระดับบิลิรูบินเท่าใดที่เป็นอันตรายต่อการความพิการทางสมอง. บางรายงานกล่าวว่า 5 มก./ดล. หรือน้อยกว่านั้นถือว่าสูงแล้ว ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Q  :  ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  เด็กเตี้ย หมายถึงเด็กที่มีความสูงน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 สำหรับอายุและเพศเดียวกัน โดยเทียบกับโค้งการเจริญเติบโต (growth curve) ของชนชาตินั้นๆ เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังตัวอย่างโค้งการเจริญเติบโตของเด็กไทยโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 1). เกณฑ์ปกติคือ ความสูงอยู่ระหว่างเส้นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 (เส้นขอบล่าง) กับเส้นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 (เส้นขอบบน).การเจริญเติบโตล่าช้า (growth ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  Q เด็กที่มีปัญหาน้ำตาคลอตลอดเวลาแต่กำเนิด จะมีวิธีวินิจฉัยโรคและแนวทางให้การรักษาอย่างไรรัชดาภรณ์ ตันติมาลาA เด็กที่มีน้ำตาคลอข้างเดียวหรือทั้งสองตาอาจเป็นได้จากท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่เกิด ต้อหินตั้งแต่เกิด กระจกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ หรือมีการระคายเคืองจากสารเคมี. เด็กปกติมักจะเริ่มมีการสร้างน้ำตาเมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นแม้เด็กจะมีท่อน้ำตาอุดตัน ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  ถาม อ้างถึงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวญกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มีปัญหากฎหมายขอเรียนถามกองบรรณาธิการวารสารคลินิกเกี่ยวกับข้อบังคับฯ ซึ่งขัดแย้งกับ ป.อ.มาตรา 305 โดยมีการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับสุขภาพจิต จึงเรียนถามว่าข้อบังคับแพทยสภาสามารถใช้บังคับแทน ม. 305 ป.อ. ได้หรือไม่. อีกประการหนึ่ง ...