พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Phototherapy ในทารกเท่าแรกเกิด น้ำหนักน้อย เริ่มเมื่อบิลิรูบินเท่าใดดี Morris BH, et al. Aggressive vs. Conservative Phototherapy for Infants with Extremely Low Birth Weight. N Engl J Med 2008; 359:1885-96.ที่ ผ่านมายังมีข้อโต้แย้งกันว่าในทารกคลอดก่อนกำหนด ระดับบิลิรูบินเท่าใดที่เป็นอันตรายต่อการความพิการทางสมอง. บางรายงานกล่าวว่า 5 มก./ดล. หรือน้อยกว่านั้นถือว่าสูงแล้ว ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคผู้ป่่วยอหิวาต์เสียเกลือแร่และน้ำไปทางอุจจาระรวดเร็วมาก การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำด้วย ORS สารน้ำทางปาก สารละลายน้ำตาล เกลือแร่ของเหลวที่มีอยู่ที่บ้าน Oral Rehydration Therapy (ORT) ช่วยลดความรุนแรงและการต้องให้สารน้ำเข้าทางหลอดเลือดลงได้.ความเป็นมาของ ORS ระหว่างสงคราม Liberation War of Bangladesh 1971, Dr. D. Mahalanabis ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ช่วงต้นปี 2551 มีข่าวการเสียชีวิตของแรงงานชาวพม่าจำนวนกว่า 50 คน ที่หลบหนีเข้าประเทศไทยมาทางจังหวัดระนอง โดยสาเหตุเกิดจากการขาดอากาศหายใจ เนื่องจากอยู่รวมกันในรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ เหตุการณ์นี้และอีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ในภาพรวมจะมีความพยายาม ขององค์กรพัฒนาเอกชนและกระทรวงแรงงานที่จะ "จัดระเบียบ" ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  21. ทุพภิกขภัย หรือฉาตกภัยทุพภิกขภัย หรือฉาตกภัย (famine) หมายถึง ภัยพิบัติที่มีผู้เจ็บป่วยและ/หรือ เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการขาดแคลนอาหารอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม แมลงหรือโรคระบาดของพืชพันธุ์ธัญญาหาร/ปศุสัตว์) และ/หรือน้ำมือมนุษย์ (เช่น สงคราม เศรษฐกิจล่มสลาย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของฝูงชนจำนวนมาก).ทุพภิกขภัย มักจะเกิดในท้องถิ่นหรือประเทศที่มีปัญหาอยู่ก่อน เช่น ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  อหิวาตกโรคเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยท้องเสียอย่างรุนแรงจนขาดสารน้ำและถึงแก่ชีวิตได้ มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่สมัย Hippocrates. สำหรับการระบาดในประเทศไทยมีหลักฐานจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่าเกิดอหิวาตกโรค เมื่อค.ศ. 1347 สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงกับต้องย้ายเมืองหลวงจากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีไปอยู่ที่อยุธยา หลังจากนั้นก็มีการระบาดเรื่อยมาเป็นพักๆ.Filippo ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  วัยรุ่นเป็นรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงมีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะพิเศษจากวัยอื่นๆ. จากการศึกษา1พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนประชากรวัยรุ่นประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23.8) ของประชากรทั้งหมด และมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ อุบัติเหตุ (รถซิ่ง) ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ โรคอ้วน เป็นต้น. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้ใหญ่ต้องเร่งรีบทำงาน ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายท่านคงเคยมีโอกาสขับรถผ่านบริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือขยายช่องจราจรของถนนกันมาบ้าง แต่จะมีซักกี่ท่านที่ตระหนักคิดว่า ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการควบคุมพื้นที่ก่อสร้างที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน หรือคนงานก่อสร้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีต ราวเหล็กต่างๆ เครื่องจักรต่างๆ ที่วางเรียงรายอยู่บนถนนในพื้นที่ก่อสร้าง ...