ยาและวิธีใช้ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 325 มกราคม 2556
  ยากลุ่ม Nootropics  drugs เป็นยาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก คำว่า Nootropics มาจากภาษากรีก ประกอบด้วย 2 คำ คือ noos หมายถึง จิต (mind) และ tropeinหมายถึง ข้างหน้า( toward) 1,2 ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของสมองทั้งในด้านการเรียนรู้ ความจำ สติปัญญา แรงจูงใจ และความใส่ใจ  หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นยาบำรุงสมอง ปัจจุบันมีการใช้ยาในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  สิ่งซึ่งหวังว่าผู้อ่าน "รู้ " แล้ว เกี่ยวกับ systemic hypertension1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความดันเลือดสูง 1.1 Hypertension (HT) ในที่นี้ คือ primary หรือ essential HT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ ควรเรียกว่าความดันสูงที่ไม่มีสาเหตุ หรือ non-secondary). ความดัน systolic ทำนายภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า diastolic ในคนสูงอายุ เพราะค่าของ diastolic ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  (Kimford J et al. Cognitive function at 3 years od age after fetal exposure to antiepileptic drugs. N Eng L Med 2009;360:1597-1605)การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าลูกในครรภ์แม่ ที่กินยากันชักคณะตั้งครรภ์ (ด้วยขนาดยาต่ำ ที่ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติทางกายแต่กำเนิดต่อเด็ก) ซึ่งการวิจัยนั้นพบว่ายามีผลเสียต่อสติปัญญาและพฤติกรรมของลูกที่เกิดมา ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  NSAIDs เป็นยาที่มีการใช้และถูกสั่งโดยแพทย์แพร่หลายมากที่สุดขนานหนึ่ง มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณปีละหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ. NSAIDs มักใช้ในการรักษาอาการปวดและอักเสบของโรคกล้ามเนื้อและกระดูก มีคนประมาณ 30 ล้านคนในแต่ละวันที่จำเป็นต้องใช้และได้ประโยชน์จากการใช้ยา NSAIDs. เหตุที่มีการใช้ NSAIDs. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มี หลายประการคือ 1) มีการใช้ยาขนานนี้ได้สะดวก  มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา 2) ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ผู้ป่วยชายไทย อายุ 87 ปี มีประวัติของ Chronic kidney disease (CKD) ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยอาการซึมและสับสน หลังเข้ารับรักษาด้วยการผ่าตัด  ดามแขนที่หักจากการลื่นล้ม ภายหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ 72 ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการของปอดอักเสบจากการติดเชื้อและมีภาวะ acute renal failure ร่วมด้วยจากการวิเคราะห์ผลตรวจทางจุลชีววิทยาจากเสมหะพบเชื้อ ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  ในปัจจุบันการศึกษาประสิทธิผลของยาในการรักษา สามารถสรุปความเกี่ยวเนื่องกันได้เป็นสองกระบวนการใหญ่ๆ คือ เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ในการบริหารยาโดยวิธีรับประทานนั้น ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาส่วนใหญ่มักขึ้นกับปริมาณที่ยาสามารถถูกดูดซึมผ่านลำไส้อย่างเพียงพอเข้าสู่ร่างกาย และมีการกระจายตัวไปยังตำแหน่งของการออกฤทธิ์ ก่อนที่จะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยกระบวนการ ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับสารพิษเรื้อรัง เช่น ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ ฯลฯ ผ่านระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนหลั่ง proinflammatory mediator จึงเกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลมและลามไปถึงเนื้อปอด. สำหรับหลักการรักษาผู้ป่วย COPD ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  Q  :   อยากทราบว่ายาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว ...
 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  ถาม  :  การใช้ยาเพื่อป้องกัน stress ulcer ที่เหมาะสมเป็นอย่างไรตอบ  :  Stress-related mucosal damage (SRMD) หรือ stress ulcer เป็นภาวะเครียดของร่างกายที่ทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารบาดเจ็บ ร้อยละ 75-100 ของผู้ป่วยวิกฤต จะเกิด SRMD ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีอาการ. อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจมีอาการเลือดออกได้ overt Stress-Related Mucosal Bleeding (overt SRMB) หรือ ...