ยาและวิธีใช้ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 268 เมษายน 2550
  สารเอฟรีดีน  ...
 • วารสารคลินิก 268 เมษายน 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 268 เมษายน 2550
  Warfarin เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดกิน (oral anti-coagulant) มีข้อบ่งใช้ในการป้องกันการแข็งตัวของเลือดจนเกิดการอุดตันของหลอดเลือด ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยภาวะ deep vein thrombosis, pulmonary embolism, atrial fibrillation, myocardial infarction, cardio embolism, stroke รวมถึงผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  การใช้ยามีหลักการสำคัญเพื่อที่จะมุ่งเน้น ให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ละราย โดยการที่ผู้ป่วยแต่ละรายควรได้รับยาที่เหมาะสมกับสภาวะของตน มีข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม มีประสิทธิผลมากที่สุด มีความปลอดภัยมากที่สุด เอื้อให้เกิดการร่วมมือในการใช้ยามากที่สุด และมีราคาเหมาะสมกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วย หรือที่สามารถจดจำได้ง่ายๆ ว่า IESAC เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  การบรรจุก๊าซผิดชนิดโดยบรรจุ CO2 แทน N2O ใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ถาม ดิฉันทำงานอยู่โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง แพทย์ทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง under GA พบว่าช่วง induction และ intubation ราบรื่นดี หลังได้รับยาประมาณ 8-10 นาที sodalime เปลี่ยนเป็นสีม่วงทั้ง chamber ผู้ป่วยมีหน้าแดง pulse เร็ว จึงปิดยาดมสลบ ให้ O2 100% ตลอด ให้ดม narcotic relaxant และ off ET tube ได้ ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  เนื่องจากคอลัมน์ "ถาม-ตอบเรื่องยา" เริ่มเปิดตัวเป็นครั้งแรก จึงอยากเสนอเรื่องมาตรฐานในการใช้ยาสำหรับบุคลากรสุขภาพซึ่ง มีบทบาทและหน้าที่ร่วมในกระบวนการรักษา.การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยา มีหลักการสำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับยาที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเอง ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
    ภาพที่ 1. รูปแบบและหลักการทำงานของ protein microarray.บทนำเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ยีนและการแสดงออกของยีนในระดับจีโนม (genomics) ด้วยเทคนิค DNA microarray นับเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการศึกษาการทำงานของยีนที่ก่อให้เกิดโรค ...