โรคติดเชื้อ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  อหิวาตกโรคเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยท้องเสียอย่างรุนแรงจนขาดสารน้ำและถึงแก่ชีวิตได้ มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่สมัย Hippocrates. สำหรับการระบาดในประเทศไทยมีหลักฐานจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่าเกิดอหิวาตกโรค เมื่อค.ศ. 1347 สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงกับต้องย้ายเมืองหลวงจากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีไปอยู่ที่อยุธยา หลังจากนั้นก็มีการระบาดเรื่อยมาเป็นพักๆ.Filippo ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรายที่ 1หญิงอายุ 42 ปี ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  www.doctorfungus.org/thefungi/Pseudallescheria.htmเชื้อรา Pseudallescheria boydiiเมื่อต้นเดือนธันวาคม มีข่าวของนักร้องชื่อดังที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้รับเชื้อราชนิดหนึ่งทำให้เนื้อสมองส่วนหนึ่งถูกทำลายและไม่รู้สึกตัวอยู่นาน 4 ปี และในที่สุดได้ถึงแก่กรรม. วารสารฉบับนี้จึงขอแนะนำ website ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  บทความนี้เป็นประสบการณ์การสอบสวนการระบาดของโรคไอกรนของผู้เขียนเมื่อครั้งเป็นแพทย์ประจำบ้าน ในโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ที่กองระบาดวิทยา (ชื่อเดิมของสำนักระบาดวิทยา) กระทรวงสาธารณสุข. ประเด็นทางด้านการแพทย์และระบาดวิทยา เช่นการที่โรคที่พบน้อยลงจากผลของการรณรงค์ให้วัคซีนกลับมาเป็นปัญหาใหม่ (reemerging disease) ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  บทนำโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) นับเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ปัญหาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลยังเป็นปัญหาที่ประสบกับทุกโรงพยาบาลในทุกขนาดตั้งแต่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน. ในแต่ละปี ผู้ป่วยจำนวนมากที่เกิดการติดเชื้อขึ้นระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยได้รับการจัดบริการยาต้านไวรัสเอชไอวีจากกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มให้บริการยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้ยาต้านไวรัสในสูตรยา 3 ชนิดพร้อมกัน กระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการผลิตยาต้านไวรัสโดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผลทำให้ราคายาถูกลง และในปีงบประมาณ 2547 ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับแต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  การรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยการใช้ยาต้านไวรัสอย่างน้อย 3 ชนิดร่วมกันที่เรียกว่า highly active antiretroviral therapy (HAART) นำไปสู่การรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในระดับที่ควบคุมจนไม่สามารถตรวจพบไวรัสในกระแสเลือด (undetectable level) ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีภูมิต้านทานดีขึ้นหรือจำนวน CD4 สูงขึ้น อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสลดลง อัตราตายลดลง และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น. ...