โรคติดเชื้อ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ภาวะฉุกเฉินของโรคทางอายุรกรรมภาวะหนึ่งคือ ภาวะการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย (sepsis) และภาวะช็อกจากการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย (septic shock) เนื่องจากเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูง แม้จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมแล้วก็ตาม. ในวารสารคลินิกฉบับเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ในปี ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ถาม  :  เมื่อมีอาการที่ฝีต่อม Bartholin's แล้วควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกัน ระวัง ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ถาม ปัจจุบันมีการรักษาโรคข้อกระดูกชนิด ติดแข็งให้หายขาดได้หรือไม่หรือมีวิธีบรรเทาให้ข้อติดกันช้าลงอย่างไรได้บ้างครับ.สมาชิกตอบ โรคข้อกระดูกชนิดติดแข็ง (ankylosing spondylitis) เป็นโรคในกลุ่มไขข้ออักเสบเรื้อรังชนิดแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อข้อกระดูกหลังและข้อต่อกระดูกเชิงกราน เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับยีนบางชนิด ดังนั้น จึงไม่หายขาด แต่โชคดีที่โรคดังกล่าวมีการดำเนินโรคจำกัด คือ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ. กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริ่ง สถาบันโรคผิวหนัง ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีผล ให้ร่างกายเสียของเหลวไปทางอุจจาระปริมาณมากและรวดเร็ว จนเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเรียกโรคนี้ว่า "โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง" โดยอาศัยอาการและคุณสมบัติของเชื้อที่เป็นสาเหตุการระบาดในประเทศไทยว่า มีสาเหตุจากเชื้อ Vibrio cholerae O1 ไบโอไทป์ El Tor ไม่ได้เกิดจาก V. ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  ถาม วัณโรคในไตในผู้ใหญ่ มีโอกาสติดมาถึงเด็กอายุ 4-7 ปี ได้หรือไม่ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร.สมาชิกเก่าตอบ เชื้อวัณโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ที่สำคัญที่สุดคือ ทางระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อ แพร่กระจายในลักษณะฝอยละอองไม่เกิน 5 ไมครอน เชื้อจะมาจากผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือวัณโรคในระบบทางเดินหายใจที่ยังไม่ได้รับการรักษา. วิธีที่ 2 คือ การสัมผัสโดยตรง พบน้อย ...
 • วารสารคลินิก 281 พฤษภาคม 2551
  www.niaid.nih.gov/factsheets/tularemia.htm เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีรายงานผู้ป่วยชาวไทยเป็นโรค tularemia นับเป็นรายแรกของประเทศไทย ผู้เขียน ได้ค้นหาเว็บไซต์ที่สร้างสำหรับเรื่องนี้โดยตรง แต่ยังไม่พบ จึงขอนำ factsheet ของ National Institute of Allergy and Infectious Diseases ของ NIH มานำเสนอแทน.Tularemia บางครั้งเรียกว่า rabbit fever หรือ deerfly fever เกิดจากเชื้อ Francisellar tularensis ...
 • วารสารคลินิก 281 พฤษภาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...