เบาหวาน (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น หมายถึง เบาหวานที่เกิดขึ้นหรือให้การวินิจฉัยโรคในคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 18 ปี ในประเทศไทยพบไม่บ่อย (ร้อยละ 2.66 ของ เบาหวานทั้งหมด) เมื่อเทียบกับเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่. โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นร้อยละ 78 เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และร้อยละ 18.4 เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เหลืออีกร้อยละ 3.6 เป็นเบาหวานชนิดอื่นๆ. ในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ...
 • วารสารคลินิก 290 มกราคม 2552
  Duckworth W, et al. Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2009;360. การศึกษา ADVANCE1 และ ACCORD2 ที่ผ่านมารายงานว่า การให้ยาลดน้ำตาลอย่างเข้มงวดไม่ลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติมมาอีก การศึกษาใหม่ล่าสุดนี้ ทำในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีจำนวน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้ออกเยี่ยมบ้าน พวกเรารู้สึกไม่อยากได้ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะคิดว่า คนแก่มักจะหูตึง ความจำก็ไม่ดี คงจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่หลังจากเยี่ยมบ้าน มุมมองของพวกเราเปลี่ยนไป ...กรณีศึกษาชายไทยคู่อายุ 76 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ปี มีระดับน้ำตาลขึ้นๆลงๆ ทั้งที่บันทึกว่า มาตามนัดและใช้ยาตามแพทย์สั่ง ต่อมามีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่ Diabetes Retinopathy, ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  www.diabassocthai.org ท่อง WWW ไปกับวารสารคลินิกฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี จึงขอนำเสนอแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการให้บริการ ควบคุม ดูแลรักษาโรคเบาหวาน ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  คำจำกัดความกลุ่มอาการเมตาบอลิก หมายถึง กลุ่มอาการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยความผิดปกติ 4 ชนิด1 ดังนี้- อ้วนลงพุง (abdominal obesity).- ภาวะไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia).- ความดันเลือดสูง (hypertension).- การเผาผลาญน้ำตาลผิดปกติและ/หรือเบาหวานชนิดที่ 2.ภาวะโรคอ้วนในเด็ก ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  Uncontrolled DM...Whose fault?การไปศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทำให้ได้เรียนรู้ทั้ง "โรค" และ "โลก" ในชุมชนที่เราไม่คุ้นเคย ได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิกทั้งแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก เยี่ยมบ้าน ทำงานวิจัย และศึกษาระบบบริการสาธารณสุขทั้งที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เราได้ ไปเยี่ยมบ้านเป็น "ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้" ใครๆก็ว่าเป็นความผิดของผู้ป่วยที่ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  บทนำองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2549 ว่ามีผู้ป่วยทั่วโลกสูงถึง 171 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานประมาณ 3.2 ล้านคนต่อปี หรือมีผู้เสียชีวิต 6 คนต่อนาที และค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานนับว่าค่อนข้างสูง.1 ลักษณะสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ มีการตอบสนองต่ออินซูลินผิดปกติ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญพบผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุน้อย เพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีการรณรงค์เพื่อการป้องกันและควบคุมเบาหวานทั่วประเทศเชˆนโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการขยับกายสบายชีวี โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง เป็นต้น เนื่องจาก เบาหวานเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังอันตราย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอด ไตวายเรื้อรัง การดูแล ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มาก โรคเส้นประสาทก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานเช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานและควบคุมโรคได้ไม่ดี ทั้งในเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ในบางรายอาจพบโรคเส้นประสาทในขณะที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ได้. ...