โรคจากการทำงาน (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ฉบับต้อนรับวันขึ้นปีหมูใหม่ ได้นำเสนอประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยชายไทยคนหนึ่งซึ่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งด้วยอาการสำคัญ คือ ปวดท้องมากมาเป็นเวลา 1 วัน. สำหรับฉบับต้อนรับวันแห่งความรักปีหมูนี้ จะได้กล่าวถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้ต่อไป.ความเดิมเวลาประมาณ 1.00 น. กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ชายไทย อายุ 42 ปี ไปที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ...
 • วารสารคลินิก 263 พฤศจิกายน 2549
  หลังจากที่ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมาหลายตอน ฉบับนี้ ”อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์"  ก็จะได้กล่าวถึงโรคกลุ่มสุดท้ายในบรรดา 10 กลุ่มโรค ที่สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการ " รายงาน"  โรคใน กรณีที่แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขตรวจพบหรือสงสัย นั่นคือ ...
 • วารสารคลินิก 262 ตุลาคม 2549
  Q  :   อาการของนิ้วล็อกเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไรA  :  โรคนิ้วล็อก (trigger finger) หรือ stenosing  tenosynovitis มีอาการและอาการแสดงเมื่อเกิดอาการ  สะดุด หรือล็อกขณะกำ-เหยียดนิ้ว พบบ่อยที่นิ้วหัวแม่มือ (ร้อยละ 33) และนิ้วนาง (ร้อยละ ...
 • วารสารคลินิก 260 สิงหาคม 2549
  ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางผ่านบริเวณอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เห็นว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ package "ท่อก๊าซระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย"  ไปกว่าครึ่งแล้ว โดยคาดว่าหลังจากโรงไฟฟ้าแล้ว ก็จะตามมาด้วยโรงงานแยกก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากการแยกก๊าซเป็นวัตถุดิบ.ประเด็นท่อก๊าซที่สงขลานี้ ...
 • วารสารคลินิก 259 กรกฎาคม 2549
  ก่อนปี พ.ศ. 2544 กองระบาดวิทยา (ในขณะนั้น1) ได้กำหนดให้มีการรายงานโรคพิษยาฆ่าแมลงในรายงาน (รง.) 506 โดยถือเป็นโรคจากการประกอบอาชีพประเภทหนึ่งและเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานดังกล่าว มักพบเสมอว่าเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในบรรดาโรคจากการประกอบอาชีพ 7 ประเภทที่กำหนดให้รายงาน เช่น ในปี พ.ศ. 2547 มีผู้ป่วยด้วยพิษยาฆ่าแมลงกว่า 2,000 ราย (ร้อยละ 55 จากการรายงานทั้งหมด 4,252 รายทั่วประเทศ) ...
 • วารสารคลินิก 258 มิถุนายน 2549
  ชื่อบทความฉบับนี้อาจดูแปลกตาท่านผู้อ่านไปบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในชุดบทความเดียวกับ 6 ฉบับที่ผ่านมาคือ เป็นการแนะแนวทางในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับท่านผู้อ่าน อันจะเป็นประโยชน์ในการรายงานโรคด้วยแบบรายงาน 506/2 สู่สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคและการเบิกจ่ายเงินทดแทนของลูกจ้างที่เจ็บป่วยผ่านทางสำนักงานกองทุนเงินทดแทนอีกด้วย.ฉบับนี้จะกล่าวถึง "  ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ปีใหม่ไทยฉบับปีจอนี้ ร้อนระอุเป็น 2 เท่า ด้วยทั้งแสงอาทิตย์และอุณหภูมิทางการเมือง. อย่างไรก็ตามเชื่อว่าน้ำอบและดินสอพองที่ประพรมให้กันในวันสงกรานต์จะช่วยสร้างความชุ่มฉ่ำให้ความรู้สึกดีต่อกันแบบ " วันวานยังหวานอยู่"  ได้กลับคืนมาสู่สังคมไทย.ยืนยันว่าดีหลังจากเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการรายงานโรค "จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" มาระยะหนึ่ง ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  แพทย์ไทยเร่งศึกษาโปรตีนที่ถูกสร้างจากไวรัสไข้เลือดออก พบความเกี่ยวข้องกันระหว่างปริมาณของโปรตีนชนิดนี้กับความรุนแรงของโรคและผลพลอยได้ ยังนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวัดโปรตีนชนิดนี้เพื่อค้นหาเชื้อไข้เลือดออกภายในเลือดได้อีกด้วย.โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ดังที่จะเห็นได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทุกปี ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  การระบาดของโรคไข้เลือดออกจะถูกกลบด้วยซาร์สหรือไข้หวัดนก แต่การระบาดของโรคนั้นยังคงความรุนแรง.  สำนักระบาดวิทยารายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2548 กว่า  2,700 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.  2547 1,190 ราย หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.4. ปัญหาสำคัญของการควบคุมโรคไข้เลือดออกคือการวินิจฉัยโรค ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ทีมงานพื้นที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับสภาพเตาเพื่อลดควันพิษรวมทั้งการทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายแห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบจากความต้องการพลังงานและภาคอุตสาหกรรม. ...