โรคและอาการ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  www.diabassocthai.org ท่อง WWW ไปกับวารสารคลินิกฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี จึงขอนำเสนอแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการให้บริการ ควบคุม ดูแลรักษาโรคเบาหวาน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Q อยากทราบแนวทางในการแนะนำ พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพตาของเด็กต้องทำอย่างไรบ้างคะจิตรลดา ตาธรรมาA ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพตาของเด็กไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากในอดีต คือ จากเดิมมักจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เปลี่ยนเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ หรือความผิดปกติทางด้านการมองเห็นมากขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา และโรคตาขี้เกียจ โดยอาการของโรคจอประสาทตา นั้น จะทำให้เด็กมองเห็นภาพไม่ปกติ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ถาม ปัจจุบันมีการรักษาโรคข้อกระดูกชนิด ติดแข็งให้หายขาดได้หรือไม่หรือมีวิธีบรรเทาให้ข้อติดกันช้าลงอย่างไรได้บ้างครับ.สมาชิกตอบ โรคข้อกระดูกชนิดติดแข็ง (ankylosing spondylitis) เป็นโรคในกลุ่มไขข้ออักเสบเรื้อรังชนิดแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อข้อกระดูกหลังและข้อต่อกระดูกเชิงกราน เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับยีนบางชนิด ดังนั้น จึงไม่หายขาด แต่โชคดีที่โรคดังกล่าวมีการดำเนินโรคจำกัด คือ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  คำจำกัดความกลุ่มอาการเมตาบอลิก หมายถึง กลุ่มอาการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยความผิดปกติ 4 ชนิด1 ดังนี้- อ้วนลงพุง (abdominal obesity).- ภาวะไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia).- ความดันเลือดสูง (hypertension).- การเผาผลาญน้ำตาลผิดปกติและ/หรือเบาหวานชนิดที่ 2.ภาวะโรคอ้วนในเด็ก ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Acute respiratory distress syndrome (ARDS) เป็นภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่เกิดจากการที่เนื้อปอดมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นอย่างรุนแรง กระจายอย่างรวดเร็วไปที่เนื้อปอดทั้ง 2 ข้าง เป็นผลให้มีภาวะพร่องออกซิเจนอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก.  หลักเกณฑ์การวินิจฉัย ARDS1 ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ตัวอย่างผู้ป่วยผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี มาด้วยขาทั้ง 2 ข้างบวมมากร่วมกับอัณฑะบวมนาน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วยสังเกตว่าคอโตมากขึ้นนาน 3 เดือนและน้ำหนักลดลง 4 กิโลกรัมภายใน 4 เดือน รวมทั้งมีอาการเหนื่อยง่ายทำงานได้น้อยลง นอนราบได้และไม่มีอาการหอบเหนื่อยตอนกลางคืน. จากการตรวจร่างกายพบว่า ชีพจรเร็วประมาณ 150 ครั้ง/นาที และมีจังหวะไม่สม่ำเสมอ ตาเหลือง (jaundice) ไม่มีไข้. ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  หนึ่งทศวรรษ " อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์"อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนี้เป็นฉบับขึ้นปีที่ 11 ของผู้เขียน ตลอดระยะ เวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเสี่ยงและการเจ็บป่วย ด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หลากหลายประเด็น โดยได้ข้อมูลจากประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยและการศึกษาดูงานต่างในประเทศ โดยไม่เคยขาดแม้แต่ฉบับเดียว. ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Q  :  อยากเรียนว่าแนวทางการประเมินว่าเด็กเล็กๆ มองเห็นเป็นปกติหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถาม  :   มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อเอชพีวี 100% หรือไม่ และไม่ได้เกิดจากเชื้อเอชพีวีมีหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  วารสารฉบับเดือนนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โดยมีชื่อว่า www.stroke.org ดำเนินการโดย National Stroke Association ของสหรัฐอเมริกา. หน้าแรกจะมีทั้งข่าวและบทความที่น่าสนใจล่าสุดสำหรับคนทั่วไป (ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและการหายจากโรค) และสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข เมื่อกดที่ Medical Professionals ของ menu ...