โรคและอาการ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 62 ปี เกิดอาการกระตุกทั้งตัวตลอดเวลามา 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล. ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตวายเรื้อรังซึ่งไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการฟอกเลือดแต่อย่างใด. การตรวจร่างกายแรกรับพบว่าความดันเลือดสูง 189/93 มม.ปรอท และมีอาการกระตุกทั้งตัวในขณะขยับตัวและขณะไม่ได้ออกแรงใดๆ โดยที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีตลอดเวลา. ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญพบผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุน้อย เพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีการรณรงค์เพื่อการป้องกันและควบคุมเบาหวานทั่วประเทศเชˆนโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการขยับกายสบายชีวี โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง เป็นต้น เนื่องจาก เบาหวานเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังอันตราย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอด ไตวายเรื้อรัง การดูแล ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice)ตอนที่ 2 : ยาทารักษาฝ้าการรักษาฝ้าส่วนใหญ่ใช้ยาทาให้สีจางลง ซึ่งมีทั้งยาที่ผ่านการศึกษาและนำมาใช้กันแพร่หลาย และยาทากลุ่มใหม่ที่กำลังวิจัยและทดลองใช้ จนถึงเทคนิคเสริมในการรักษาฝ้า เช่น การใช้เลเซอร์. ในการใช้ยาทารักษาฝ้า ควรมีความเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการสร้างเม็ดสี เพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคฝ้าขนานต่างๆ ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มาก โรคเส้นประสาทก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานเช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานและควบคุมโรคได้ไม่ดี ทั้งในเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ในบางรายอาจพบโรคเส้นประสาทในขณะที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ได้. ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก โรคนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดหนึ่ง โดยเป็น IgE mediated type I hypersensitivity reaction ที่เกิดที่เยื่อบุจมูก ทำให้เกิดอาการตั้งแต่น้อยจนถึงเป็นมาก จนทำให้คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคมแย่ลง เมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป.1 ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma)1,3,9โรคมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma หรือ HCC ) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก รายงานว่าพบมากเป“นอันดับที่ 5 (คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของมะเร็งทั้งหมด) โดยมีอุบัติการณ์ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในเพศชายและอันดับ 4 ในเพศหญิง ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  เครียดงาน (Work stress) !! เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากในเวชปฏิบัติครอบครัว แต่เมื่อแพทย์บอกผู้ป่วยว่าอาการต่างๆนั้นมีสาเหตุมาจากความเครียด มีน้อยคนมากที่จะยอมรับว่าเกิดขึ้นกับตนและรีบบอกปัดว่า "เปล่านะ ฉันไม่ได้คิดไปเอง" ทั้งนี้เพราะความหมายเชิงลบ นัยว่าเป็นความอ่อนแอที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานของตนเองได้ ผู้ป่วยหลายคนจึงบอกว่าตนไม่เครียด ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์กับทีมงานของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 15 คน โดยพนักงานกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรม "ผู้บริหารรุ่นใหม่" ของบริษัท เพื่อเป็นการ "เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้นำในอนาคต ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โลหะหนักถูกกล่าวถึงในทางการแพทย์มา ตั้งแต่สมัย Hippocrates แล้ว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัว แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะที่สำคัญๆ นะครับ. ทองคำ (gold) ค.ศ. 1651 Johann Rudolf Glauber (1604-1670) นักเคมีชาวเยอรมัน-ดัทช์กล่าวในหนังสือของเขาว่าทองคำใช้รักษาโรคได้ สองศตวรรษต่อมา Jean Andre Chrestien (1758-1840) แพทย์ชาวฝรั่งเศสแนะนำให้ใช้ทองคำในการรักษาโรคซิฟิลิสและวัณโรค. ในปี ค.ศ. 1890 Robert Koch ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...