ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ผลข้างเคียงข้อแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ teratogenicity  พบว่าลักษณะผลข้างเคียงของ systemic retinoids (ตารางที่ 2) คล้ายคลึงกับลักษณะพิษของวิตามินเอ หรือกลุ่มอาการ hypervitaminosis A อาจแบ่งผล ข้างเคียง (type I) และลักษณะพิษทาง systemic (type II) ดังตารางที่ 3. พิษเฉียบพลันของ retinoid รวม ถึงรอยโรคทาง mucocutaneous (ในผู้ป่วยส่วนใหญ่) และความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ (พบได้น้อยกว่า ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  ประโยชน์ทางคลินิก (ตารางที่ 1)    Psoriasis Retinoids ที่จัดเป็นทางเลือกแรกในการรักษา psoriasis ชนิดที่นำมาใช้ได้แก่ etretinate และ acitretin. Acitretin มีประสิทธิภาพเท่ากับ etretinate ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกใช้ยากันชักที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการประเมินและติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยาหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา หรือเพื่อประเมินการรักษาโดยการเจาะวัดระดับยาในเลือด หรือเพื่อพิจารณาการหยุดกินยากันชัก.1การที่ผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้อย่างสม่ำเสมอจะมีผลต่อการควบคุมการชัก. ผู้ป่วยโรคลมชักมากกว่าร้อยละ 80 ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ ความชรา ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีลักษณะต่างไปจากผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า ทั้งในด้านระบาดวิทยา ลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย. ยิ่งกว่านั้นผู้ป่วยสูงอายุยังจะมีพยาธิวิทยาของหลายระบบเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้ยามากที่สุด. ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  อุปกรณ์ช่วยการไหลเวียนเลือดในการกู้ชีพ นอกจากอุปกรณ์ช่วยการหายใจดังที่กล่าวไว้ในการกู้ชีพขั้นสูงตอนที่ 2 แล้ว อุปกรณ์ช่วยการไหลเวียนเลือดก็มีความสำคัญ อาทิ1." กระดานหลัง" (spine board, spinal board) และ " กระดานเตียง" (bedboard)"กระดานหลัง" ใช้สำหรับหามผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลหรือที่อื่น และสามารถถ่ายเอกซเรย์ผ่าน "  กระดานหลัง" ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  (Dicpinigaitis PV, et al. Effect of guaifenesin on cough reflex. Chest 2003;124:2178-81.)อาการไอเป็นกระบวนการซับซ้อนของปฏิกิริยาตอบสนองจากสมองต่อการกระตุ้นที่หลอดลม โดยกลไกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด. Guaifenesin มีผสมอยู่ในยาแก้ไอหลายยี่ห้อและถูกอ้างว่ามีคุณสมบัติลดการไอ เพราะละลายและขับเสมหะ.แม้ว่ายาขนานนี้มีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับประสิทธิผล  ของยายังไม่ได้ข้อยุติ. ...
 • วารสารคลินิก 237 สิงหาคม 2547
  (Lin J, et al. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis : meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Published July 2004.)ข้ออักเสบ (osteoarthritis) เป็นภาวะที่พบบ่อยในคนสูงอายุ และเป็นความทุกข์ทำให้การเดินเคลื่อนไหวลำบาก. การกินยาแก้ปวดพวก non-steroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs) ...