ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การทำงานผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อัตราส่วนผู้ป่วยหญิง ต่อชาย ประมาณ 4 : 1 อุบัติการณ์ของภาวะ hypothyroidism และ thyrotoxicosis เท่ากับ 3.5/1000 และ 0.8/1000 ตามลำดับ แม้ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง แต่ด้วยเป็นปัญหาที่สำคัญในเวชปฏิบัติ และเป็นกลุ่มโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่องระยะยาว จึงจะได้นำเสนอแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับกลุ่มโรคธัยรอยด์โดยสรุป ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน แพทย์และพยาบาลมักประสบปัญหาหนึ่งเสมอ นั่นคือ การที่ผู้ป่วยมารับการรักษาบ่อยๆ ณ ห้องฉุกเฉิน. แพทย์ต้องมองหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินบ่อย ทั้งนี้บางครั้งสาเหตุอาจเป็นจากการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพได้แก่ ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของแพทย์ประจำตัว หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ ซ่อนเร้นอยู่ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  บทนำองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2549 ว่ามีผู้ป่วยทั่วโลกสูงถึง 171 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานประมาณ 3.2 ล้านคนต่อปี หรือมีผู้เสียชีวิต 6 คนต่อนาที และค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานนับว่าค่อนข้างสูง.1 ลักษณะสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ มีการตอบสนองต่ออินซูลินผิดปกติ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญพบผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุน้อย เพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีการรณรงค์เพื่อการป้องกันและควบคุมเบาหวานทั่วประเทศเชˆนโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการขยับกายสบายชีวี โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง เป็นต้น เนื่องจาก เบาหวานเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังอันตราย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอด ไตวายเรื้อรัง การดูแล ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice)ตอนที่ 2 : ยาทารักษาฝ้าการรักษาฝ้าส่วนใหญ่ใช้ยาทาให้สีจางลง ซึ่งมีทั้งยาที่ผ่านการศึกษาและนำมาใช้กันแพร่หลาย และยาทากลุ่มใหม่ที่กำลังวิจัยและทดลองใช้ จนถึงเทคนิคเสริมในการรักษาฝ้า เช่น การใช้เลเซอร์. ในการใช้ยาทารักษาฝ้า ควรมีความเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการสร้างเม็ดสี เพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคฝ้าขนานต่างๆ ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma)1,3,9โรคมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma หรือ HCC ) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก รายงานว่าพบมากเป“นอันดับที่ 5 (คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของมะเร็งทั้งหมด) โดยมีอุบัติการณ์ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในเพศชายและอันดับ 4 ในเพศหญิง ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  ในห้องฉุกเฉิน "หมอฉุกเฉิน" (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) จะพบผู้ป่วยตายแล้ว (DOA, death on arrival) กำลังจะตาย (dying) ใกล้ตายหรือระยะสุดท้าย (terminal or end-of-life) เจ็บหนัก (critical) ป่วยเฉียบพลันรุนแรง (acutely and seriously ill) และผู้ป่วยเฉียบพลัน/เรื้อรังอื่นๆ ในขณะเดียวกัน (ช่วงเดียวกัน) มากกว่าแพทย์ในสาขาอื่นๆ."หมอฉุกเฉิน" จึงต้องมีศิลปะในการดูแล "คน" ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  10 ปีก่อน การทดลองควบคุมเบาหวานอย่างเข้มงวดตามรายงานของ UKPDS (1998)1 บอกว่า เป็นประโยชน์แน่ชัดในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือด ขนาดจิ๋วอันทำให้ตาบอดและไตวาย (microvascular complications : nephropathy, retinopathy) แต่ไม่แน่ชัดว่าช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดขนาดใหญ่อันทำให้หัวใจ/สมองขาดเลือด (macrovascular complications : cardiovascular events).มาวันนี้ ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  ตั้งแต่มีการค้นพบฮอร์โมนอินซูลินในปี พ.ศ. 2464 โดยนายแพทย์ Frederick Banting และนักศึกษาแพทย์ Charles Best และให้อินซูลินแก่ผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 เป็นผลให้สามารถรักษาชีวิตผู้เป็นเบาหวานให้ยืนยาวขึ้น. แต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดตามมาจากการมีอายุยืนคือ ภาวะแทรกซ้อนหลายชนิด ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงสังคมและเศรษฐกิจทั่วไป.ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพเป็นนวัตกรรมที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งขึ้นในหน่วยบริการที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการ customer service center รับเรื่องร้องเรียน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ โดยผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) และพัฒนาการไกล่เกลี่ย สร้างความสมานฉันท์ในกรณีเกิดปัญหาจากการรับบริการ ...