คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นกฎหมายที่มีหลักการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้า หรือการรับบริการทุกชนิด ซึ่งจะรวมการให้บริการทางการแพทย์ด้วยหรือไม่นั้นยัง ไม่ได้ข้อยุติ เพราะยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ ซึ่งถ้ามีผลใช้บังคับด้วย ก็จะกระทบต่อโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกต่างๆ ทุกประเภทอย่างรุนแรง เพราะ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ช่วงที่ประทับอยู่ในเมืองไทยทรงปฏิบัติภารกิจมากมายจนทำให้พระอนามัยอ่อนแอลง ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  สายตาสั้นเกิดจากอะไรQ อยากเรียนถามว่าสายตาสั้นเกิดจากอะไร การใช้สายตามากๆทำให้สายตาสั้นหรือไม่ และการใส่แว่นจะป้องกันไม่ให้สายตาสั้นมากขึ้นได้จริงหรือไม่.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์A ปัจจัยที่มีผลกำหนดให้มนุษย์เรามีสายตาปกติ สายตาสั้น ยาว หรือเอียง เกิดจากความสมดุลระหว่างความโค้งของกระจกตาดำ เลนส์ตา และความยาวของลูกตา. ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ถาม ผู้ป่วยหญิงอายุ 70 ปี มาผ่าตัดเพื่อทำ  ORIF, K-wire fixation ยาที่ใช้ได้แก่ etomidate, succinyl, vecuron, dormicum, fentanyl, sevoflurane การผ่าตัดราบรื่นดี V/S stable หลังผ่าตัด วันที่ 2 เริ่มสังเกตเห็นว่ามีตัวตาเหลือง และสับสน เจาะตรวจ LFT ค่า SGOT สูงมาก จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติตัวตาเหลืองมาก่อน ไม่มีประวัติตับอักเสบใดๆ  ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  รายงาน 2008 State of the Future ฉายภาพพลเมืองของโลก 6.677 พันล้านคนมีชะตากรรมแตกต่างกันดังนี้ในด้านลบ....- 2.7 พันล้าน เสี่ยงต่อภัยปากกระบอกปืนและอาวุธต่างๆ.- 1.2 พันล้าน อาศัยในดินแดนที่การเมืองไร้เสถียรภาพ.- 37 ประเทศ กำลังถูกคุกคามด้วยวิกฤตอาหาร เนื่องจากน้ำมันแพง ปุ๋ยแพง การเก็งกำไร การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลผลิตการเกษตรตกต่ำในรอบ 25 ปี.- 3 พันล้าน ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  จากประสบการณ์ในการเยี่ยมชมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง พบว่า พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยในมักจะรู้เรื่องราวของผู้ป่วยแต่ละเตียงเป็นอย่างดี. นอกจากสามารถรายงานสรุปประวัติอาการเจ็บป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และแนวทางการดูแลรักษาแล้ว พวกเขายังสามารถเล่าถึงปัญหาชีวิตและครอบครัวของผู้ป่วย ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยและวางแนวทางดูแลช่วยเหลือได้อย่างเป็นองค์รวม ดังกรณีตัวอย่างต่อ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  www.dokkyomed.ac.jp/dep-m/pub/apac.html  งานสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในเวชปฏิบัติ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  เมื่อถามถึงความต้องการของคนทุกคนเกี่ยวกับสายตา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการมองเห็นที่ชัดเจนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาขับรถ ทำงาน หรืออ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ. ในอดีตเราต้องยอมรับในความผิดปกติของตาที่เป็น มาตั้งแต่กำเนิด หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้. แต่ในปัจจุบัน ...