คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  24 เมษายน 2552 นับเป็นวันดีเดย์ของข่าว "หวัดหมู" ด้วยเวลาเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ ข่าวนี้ไม่เพียงเรียกความสนใจ หากยังสร้างความปั่นป่วนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของสังคมทั่วโลก. แรงกระเพื่อมของคลื่นข่าวดังกล่าว แสดงให้เห็นศักดิ์ศรี และความน่าเชื่อถือขององค์การอนามัยโลก ต่อรัฐบาลและสื่อมวลชนทั่วโลก ในด้านหนึ่ง นี่คือ เรื่องดีที่ประชาคมโลก มีที่พึ่งทางความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างหายห่วง ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ภาวะสมองไหลอาจเป็นที่มาของการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งชัดเจนว่า ช่วยคลี่คลายปัญหานี้และมีผลสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน.วันนี้จำนวนแพทย์เฉพาะทางมากกว่าแพทย์ทั่วไปเกือบ 4 เท่า แนวโน้มนี้อาจเปลี่ยนแปลง เมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่า แพทย์ใช้ทุนสละที่นั่งในการเข้าฝึกอบรมอายุรศาสตร์ หันไปทำงานต่อในโรงพยาบาลชุมชน เมื่อค่าตอบแทนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นทันตาเห็นและก้าวกระโดด ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  รายงานการประเมินสมรรถนะการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกที่เพิ่งเปิด พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีการควบคุมยาสูบที่จัดได้ว่าดีมากประเทศหนึ่ง แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก เช่นการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ยังหย่อนยาน โครงสร้างงานควบคุมยาสูบของทั้งภาครัฐและเอกชนยังอ่อนแอ และอัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยยังอยู่ในระดับที่สูงมากคือ 37% ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q  :  อยากทราบการ approach ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าปัจจุบันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคต้อหิน ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ปิยวาจาทางคลินิกฉบับที่แล้ว เราคุยกันถึงเรื่องคนไข้มีปัญหา ไม่เชื่อฟัง ไม่ยอมทำตามคำแนะนำที่คุณหมอมีให้ด้วยความปรารถนาดี คนไข้กรณีแบบนี้มักทำให้คุณหมอเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจ พาลไม่อยากจะรักษาเอา และที่ร้ายกว่านั้น...คนไข้กลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เสียด้วยสิครับ.ที่จริงแล้วการที่คนไข้หนึ่งคนเลือกที่จะ "เชื่อ"  หรือ "ไม่เชื่อ" คุณหมอนั้น ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  จากความตอนที่แล้ว ได้พูดคุยกับผู้ป่วยหญิงที่มาด้วยอาการปวดศีรษะเรื้อรังมานานหลายปี และปวดถี่ขึ้นหลังจากที่สามีขอหย่า สามารถสรุปปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยรายนี้ได้ดังนี้สรุปปัญหาสุขภาพองค์รวม 31-year woman, mom of 1-year old boy, with1. Chronic tension-typed headache [due to the divorce]2. Separation phase of the divorcing family3. Couple violence after divorce ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550) มีบัญญัติในมาตรา 12 ดังนี้"มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  รายที่ 1หญิงอายุ 45 ปี เป็นโรคผิวหนัง pemphigus vulgaris มาปีกว่า รักษาโดยกินยา prednisolone แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้รับการรักษาด้วย endoxan มา 2 เดือน. การติดตามผลเลือดเมื่อ 5 วันก่อนพบผลดังนี้ Hct 20%, WBC 100 เซลล์/มม.3, PMN 10%, L 90%, Platelet 40,000 มม.3 ผู้ป่วยจึงได้หยุดยา endoxan. 2 วันก่อนผู้ป่วยมีอาการไข้สูง และสังเกตพบผื่นที่ต้นขาซ้าย โดยเริ่มจากตุ่มแดงแล้วขนาดใหญ่ขึ้นภายใน 1 วัน. ...