• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทย์ศิริราชคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี ๒๕๕๓

นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส และ นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญโรคไต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ศึกษาพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในมนุษย์ และกลไกการปรับตัวของไวรัสไข้หวัดนกให้เข้ากับมนุษย์ ซึ่งหากเกิดขึ้นในธรรมชาติก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ และเมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ งานวิจัยจึงขยายมาครอบคลุมไวรัสใหม่นี้โดยเฉพาะการก่อโรคที่รุนแรงในผู้ป่วยบางรายที่เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต ซึ่งงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่พบว่าภาวการณ์ดังกล่าวอาจอยู่ที่สารต้านไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในปอดของมนุษย์ โดยพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ดื้อต่อสารนี้มากกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ซึ่งความเข้าใจนี้อาจนำไปสู่วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้นในอนาคต
 

นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรตีโอมิกส์ระดับโลก ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านโปรตีโอมิกส์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตชนิดอื่น เบาหวาน ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดสิส โรคทาลัสซีเมีย โรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ และโรคอื่นอีกหลายชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งอาจนำมาสู่การค้นพบตัวบ่งชี้โรค (biomarkers) ที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น (ค้นพบโรคก่อนมีภาวะแทรกซ้อนหรือสายเกินแก้) ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนลดลง และท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การพัฒนาตัวยาและวัคซีนชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมในการรักษาและป้องกันโรค คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินทางด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ลงได้จำนวนหนึ่ง และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนชาวไทยโดยรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต
 

 

ข้อมูลสื่อ

377-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 377
กันยายน 2553
กองบรรณาธิการ