• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อุปกรณ์ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบผู้ป่วยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการจำนวนมากเช่นกัน
        ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการแทรกซ้อนที่พบก็คือ เท้าชาและสูญเสียความรู้สึก เป็นผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้า ซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่การตัดเท้าในที่สุด
        การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดแผลที่เท้าที่สำคัญก็คือ การตรวจวัดความรู้สึกเท้าด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Monofilament เพื่อแยกระดับความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้า แต่ทว่าอุปกรณ์ตรวจวัดความรู้สึกที่เท้าที่มีคุณภาพนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงถึงอันละ ๑,๕๐๐ บาทและหาแหล่งจัดซื้อได้ยาก ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความรู้สึกที่เท้าที่ได้จากการรับแจกจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งพบว่ามีแรงกดต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้
        ทีมงานคลินิกเบาหวาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดความรู้สึกที่เท้าขึ้นใช้เอง ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้พยุงเดินของผู้ป่วยที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นด้ามจับ และนำเส้นเอ็นคุณภาพสูงมาเป็นตัวทดสอบความรู้สึก ซึ่งจากการทดสอบกับเครื่องชั่งได้ ๑๐ +- ๐.๕ กรัม และนำมาใช้ที่คลินิกเบาหวาน งานผู้ป่วยนอก ตั้งแต่กลางปี พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน
        ผลจากความพยายามและตั้งใจของทีมงานคลินิกเบาหวาน งานผู้ป่วยนอก ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพราะสามารถจัดทำได้เองโดยนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงและมีการทดสอบน้ำหนักแรงกดของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบให้ได้คุณภาพ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถแยกระดับความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าและให้การดูแลเฝ้าระวังได้อย่างเหมาะสม ช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานและลดการตัดเท้าของผู้ป่วยได้หลายราย
        เมื่อได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ ทำให้ได้รับความสนใจ จึงมีการผลิตเพื่อการจำหน่ายในราคาอันละ ๑๕๐ บาท (รายได้ส่วนหนึ่งให้ผู้ป่วยเบาหวาน และสมทบทุนการจัดซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยที่เท้าชาและมีแผลเรื้อรังที่มีปัญหาค่าใช้จ่าย)
        จากความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวาน จนกระทั่งผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดความรู้สึกที่เท้า ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ผลพลอยได้อีกทางหนึ่งก็คือ การผลิตด้ามจับของอุปกรณ์ตรวจเท้า โดยทีมงานคลินิกเบาหวานได้ส่งต่อให้ ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนช่วยกันผลิต เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
        ผู้อ่านท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกเบาหวาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐ ๓๕๕๖ ๔๕๑๖ หรือ ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๓๒ ต่อ ๔๐๙
 

ข้อมูลสื่อ

379-026
นิตยสารหมอชาวบ้าน 379
พฤศจิกายน 2553
เรื่องน่ารู้
คลินิกเบาหวาน งานผู้ป่วยนอก