• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัณโรค

วัณโรค
วัณโรค  เป็นโรคติดต่อที่สำคัญที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุข  เป็นสาเหตุของการป่วยและการตายในหลาย ๆ  ประเทศทั่วโลก  สาเหตุที่ทำให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ทั่วโลก  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเอดส์  ความยากจน  และการอพยพย้ายถิ่น  และแรงงานเคลื่อนย้าย  ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  17  ในจำนวน  22  ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากที่สุด  โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท  ปีละ  91,000  ราย  (142 ต่อแสนประชากร)

เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้  วันที่  24  มีนาคม  ของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก (World  TB  Day)  ในวันนี้มีความสำคัญคือ  นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงวันที่  นายแพทย์  Robert  Koch  ค้นพบเชื้อ   Mycobacterium  tuberculosis  ซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วยเป็นวัณโรคและเป็นการก้าวสู่การควบคุมวัณโรคยุคใหม่  เมื่อปี  ค.ศ.  1882  หรือประมาณ  126  ปีที่ผ่าน   มาแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกและผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากวัณโรคโดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด  (Multidrug Resistance Tuberculosis)  ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในหลายๆ  ประเทศและร่วมมือร่วมใจต่อสู้กับโรคร้ายนี้โดยการสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมป้องกัน

สำหรับปีนี้ องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญในการระดมทรัพยากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติให้เกิดความรู้สึกและตระหนักในบทบาทและมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งวัณโรคดังสโลแกน เนื่องในวันวัณโรคโลก (World TB day 2008) ที่ว่า เราจะหยุดวัณโรคŽ (I am stopping TB) นั้นคือ ในส่วนของผู้ป่วยก็มีส่วนร่วมในการหยุดยั้งวัณโรคได้โดยขยันและให้ความร่วมมือกินยาตามแพทย์สั่งให้ครบ ในขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ  โดยเฉพาะทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องตื่นตัวและตื้อรือร้นอยู่เสมอในการค้นหาผู้ป่วยจากผู้มีอาการสงสัยและพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน และที่สำคัญบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาชนในการหยุดยั้งวัณโรค คือผู้นำชุมชนและประชาชนจะต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของวัณโรคมีการระดมความรู้ ทรัพยากรมาใช้ในการควบคุมป้องกันติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

วัณโรค  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  และเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแต่โดยมากนักเป็นที่ปอด

การติดต่อ  เมื่อผู้ป่วย  ไอ  จาม  เชื้อจะออกมากับละอองเสมหะหรือน้ำลาย  หาก    ผู้ใกล้ชิดสูดหายใจเข้าไป  เชื้อวัณโรคจะเข้า    สู่ร่างกายทำให้มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้    ผู้ป่วยวัณโรคในระยะแพร่เชื้อ 1 คน สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ 10 -15 คน

อาการ  ผู้สงสัยว่าจะป่วยเป็นวัณโรคมักมีอาการ ไอเรื้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์      ขึ้นไปไอเลือดออก เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร  น้ำหนักลด มักมีไข้ตอนบ่าย

การรักษา  วัณโรครักษาให้หายขาดได้ โดยต้องกินยาตามมาตรฐานการรักษา ให้ครบ 6 - 8  เดือนและมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้ป่วยในการกินยา

 

ข้อมูลสื่อ

347-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 347
มีนาคม 2551