• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อายุยืนยาว

 นพ.บรรลุ ศิริพานิช
อายุยืนยาว
               ตอนที่แล้วพูดถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ และอายุเฉลี่ยของคนไทย... มาดูกันว่าคนเราอายุยืนยาวเพราะอะไร
              ก่อนที่จะพูดถึงเหตุที่ทำให้คนเราอายุยืนยาวมาดูกันก่อนว่าประชากรโลกและจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเท่าใด พบว่าปี พ.ศ.๒๕๔๓ ประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีมีเพียง ๓๙๐ ล้านคนเท่านั้น แต่คาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จะมีคนที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี มากถึง ๑,๑๐๐ ล้านคน
               ทำไมถึงคาดว่าจะมีมากกว่า ๑ พันล้านคน มีสาเหตุหลัก ๒ ประการคือ การวางแผนครอบครัวและความก้าวหน้าทางการแพทย์

อายุที่ยืนยาว
               ชีวิตของคนเราจะต้องตายเมื่อหมดอายุขัย และอายุขัยจะอยู่ราว ๑๐๐-๑๒๐ ปี แต่ปัจจุบันมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวออกไปถึงแค่ ๙๐ ปีก็นับว่าน้อย ดังนั้น จึงมีการศึกษาค้นคว้าที่จะทำให้ชีวิตมีอายุยืนยาวออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

               ๑. เศรษฐกิจและสังคม ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกว่าประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ

               ๒. อาหารการกิน มีการวิจัยเรื่องอาหารกับอายุยืนยาวหลายแห่งให้ ผลค่อนข้างตรงกันว่า การจำกัดอาหารไม่ให้กินเหลือเฟือ (เกินจำเป็น) มีผลทำให้สัตว์ที่จำกัดอาหารมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ที่กินอาหารอย่างเหลือเฟือ

               ๓. อุณหภูมิของร่างกาย มีการทดลองพบว่าในสัตว์เลือดเย็น ถ้าได้ลดอุณหภูมิของร่างกายลง ๒-๓ องศาเซลเซียส จะสามารถ ยืดอายุของมันออกไป ยังไม่มีการทดลองอย่างเป็นระบบ ในคน

               ๔. ยา - อาหารเสริม เนื่องจากมนุษย์ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ยืนยาว ไม่อยากตาย จึงมีกระบวนการคิดค้นหายา หาอาหารเสริมต่างๆ ที่จะมาใช้เพื่อให้เกิดผลตามปรารถนา อาจกล่าวได้ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มียาอายุวัฒนะ หรือยาขนานใดที่ทำให้อายุยืนยาว สำหรับอาหารเสริมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าได้รับอาหารที่มีคุณค่าเพียงพอแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาหารเสริม

               ๕. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อายุยืนยาว ผลจากการออกกำลังกายจะทำให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้น
การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกาย    กระปรี้กระเปร่า สมบูรณ์แข็งแรง และมีภาพลักษณ์ดีขึ้น ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการทางประสาทและความกังวลใจได้

               ๖. สุขภาพจิต  ผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมอายุยืนยาวกว่าผู้มีสุขภาพจิต เสื่อมโทรม

                ๗. ปัจจัยแต่ละบุคคล สำหรับปัจจัยแต่ละบุคคลนั้น ประกอบด้วยพันธุ-กรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เป็นต้น
                  ความจริงการจะมีชีวิตยืนยาว แม้จะรู้ปัจจัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่ไม่ปฏิบัติก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้
จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเรามีอายุยืนยาวนั้น แต่ละคนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานภาพของตนเอง และเดินทางสายกลาง คือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป
                  วิถีชีวิตวิถีสุขภาพ ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ประโยชน์ เมื่อนั้น แล้วจะรออะไรกันอีก...เรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่วินาทีนี้ ผลดีอยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นแหละ 


 

ข้อมูลสื่อ

338-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 338
มิถุนายน 2550
นพ.บรรลุ ศิริพานิช