• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แผลถูกของมีคมบาด

แผลถูกของมีคมบาด


แผลถูกของมีคมบาดอาจเกิดจากเครื่องมือหรืออาวุธที่มีคม เช่น มีด ขวาน แก้วแตก เป็นต้น ลักษณะของแผลมักเป็นแผลขอบเรียบ อาจมีเลือดออกมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแผล

การปฐมพยาบาล

๑. แผลขนาดเล็กใช้นิ้วหัวแม่มือ หรือผ้าสะอาดกดที่แผลเพื่อห้ามเลือด ถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่ให้ใช้ผ้าพับหลายชั้น และกดที่แผลโดยตรง

๒. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่

๓. ใช้ผ้าสะอาดปิดแผล

๔. ถ้าแผลกว้างมาก มีเลือดออกและจำเป็นต้องเย็บแผล ให้ห้ามเลือดก่อน ไม่ต้องล้างแผล

๕. รีบนำส่งโรงพยาบาล

ระวัง อย่าให้แผลเปียกน้ำ เพราะจะทำให้แผลแฉะ อักเสบง่าย

ข้อมูลสื่อ

317-007-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 317
กันยายน 2548