• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุสมองเสื่อม

โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุสมองเสื่อม


"ภาวะสมองเสื่อม" เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองส่วนที่เสื่อมลง จนมีผลกระทบต่อการรับรู้ต่างๆ อาการที่พบได้บ่อย คือ การสูญเสียความทรงจำ มีปัญหาเรื่องการใช้ความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เช่น หงุดหงิดง่าย เฉื่อยชาลง ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การขาดสารอาหาร การติดเชื้อในสมอง ปัญหาหลอดเลือดสมอง การแปรปรวนของระบบเมตาบอลิก ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง และสาเหตุหลักที่หลายคนมองข้าม คือ โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์
เกิดจาการตายของเซลล์ประสาท โดยไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้การทำงานของสมองค่อยๆ เสื่อมลงไป ซึ่งโรคอัลไซเมอร์พบได้บ่อย ในช่วงอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป

อาการของโรคอัลไซเมอร์
อาการทั่วไปที่มักจะพบในผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือ การมีความเปลี่ยนแปลง ๓ ด้าน ได้แก่

๑. ความเปลี่ยนแปลงด้านความจำ นึกคำพูดได้ช้าลง สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ หรือจำบุคคลที่เคยรู้จักหรือคุ้นเคยไม่ได้ 

๒. ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่น  อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว หวาดระแวง  ซึมเศร้า เฉยเมย หรือบางรายอาจมีการเห็นภาพหลอน

๓. ความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่คุ้นเคย หรือไม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทั้งที่ปกติใช้อยู่เป็นประจำ 

ดังนั้น หากสงสัยว่าผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการดังกล่าว ควรพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยตรวจร่างกายอย่างละเอียด และหาหนทางรักษาที่ถูกต้องต่อไป 

ข้อมูลสื่อ

328-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 328
สิงหาคม 2549