• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจได้ว่า...

การเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจได้ว่า...
 

 • เรื่องเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติ...การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยต่างๆ ตั้งแต่เด็กทารก วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง วัยสูงอายุ เป็นต้น
   
 • ความต้องการทางเพศและการตอบสนองทางเพศนั้น เป็นธรรมชาติพื้นฐานของการเจริญพันธุ์ แต่กามารมณ์ของมนุษย์นั้น สามารถที่จะควบคุมให้มีการเสนอและสนองตามครรลองของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของแต่ละชนชาติ รวมทั้งสามารถควบคุมในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศได้
   
 • ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษานั้น เป็นความรู้ที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและระบบการเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิง ที่สัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมนเพศในร่างกาย อารมณ์เพศ ความรักและกามารมณ์ของชายหญิง การครองชีวิตคู่ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ และมีบุตร รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับเพศและวัย
   
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ควบคุมป้องกันได้ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัย หรือ safer sex และยึดถือปฏบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
   
 • การมีเพศสัมพันธ์ ควรจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบ และเมื่อเกิดความต้องการทางเพศขึ้นแล้ว การตอบสนองต่ออารมณ์และสิ่งเร้าทางเพศนั้นไม่จำเป็น ที่จะมีเพศสัมพันธ์เสมอไป การอดทน อดกลั้น หรือหาทางเบี่ยงเบนไปสนใจเรื่องอื่น เมื่อยังไม่สมควรจะมีเพศสัมพันธ์เป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า
   
 • ความเข้าใจผิดและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น เกิดเพราะคนมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอายต้องปกปิด ข่าวลือต่างๆ จึงออกมามาก การได้รับความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องจะแก็ไขความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเพศไปได้
   

ข้อมูลสื่อ

294-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 294
ตุลาคม 2547
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์