• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุขบัญญัติแห่งชาติ ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี

การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง โดยปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้สามารถปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิต โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

๑ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
- อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
- สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
- ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้นอยู่เสมอ 
- ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน 
- ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้นและให้อบอุ่นเพียงพอ 
- จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

๒ รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 

- แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้าและก่อนนอน 
- เลือกใช้ยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์ 
- หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี่ หรือขนมหวานเหนียว 
- ตรวจสุขภาพในช่องปาก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
- ห้ามใช้ฟันกัดขบของแข็ง

๓ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
- ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียม ปรุง และกินอาหาร 
- ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย

๔ กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
- เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคำนึงถึงหลัก ๓ ป คือ ประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด 
- ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงหลัก ๓ ส คือ สงวนคุณค่า สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 
- กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และกินให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน 
- หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง หรืออาหารใส่สีฉูดฉาด 
- ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว

๕ งดบุหรี่ สุรา สารเสพย์ติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ 
- งดสูบบุหรี่ 
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
- ไม่เสพสารเสพย์ติดทุกประเภท 
- งดเล่นการพนันทุกชนิด 
- งดการสำส่อนทางเพศ
 
๖ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
- ทุกคนในครอบครัว ช่วยกันทำงานบ้าน 
- ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
- เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน 
- ทำบุญ และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน

๗ ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
- ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น 
- ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงานห้องปฏิบัติการ เขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อม-ล้อมในขณะเกิดอุบัติภัย

๘ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
- ออกกำลังกายอย่างน้อยๆ สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง 
- ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย 
- ตรวจสุขภาพประจำปี

๙ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
- พักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ 
- จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและที่ทำงานให้น่าอยู่ หรือน่าทำงาน 
- มองโลกในแง่ดี ให้อภัย และยอมรับในข้อบกพร่องของคนอื่น
- เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย

๑๐ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
- มีการกำจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะในที่รองรับ 
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น 
- มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
- มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือน และโรงเรียนที่ถูกต้อง 
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
- อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น

ข้อมูลสื่อ

239-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 239
มีนาคม 2542
เก็บมาฝาก