• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝ่ามือบอกสุขภาพ

ฝ่ามือบอกสุขภาพ


ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงทัศนะแพทย์จีนมองว่า “เส้นลายมือ” มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างแนบแน่นอย่างไร ฉบับนี้จะกล่าวถึงเนินต่าง ๆ บนฝ่ามือก็มีความสัมพันธ์กับสุขภาพเช่นกัน และบ่งบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เช่นกัน
 

                          
 

1.เนินอังคาร (หมายถึงธาตุไม้ รูป 1)
แสดงถึงสมรรถนะของระบบประสาท กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ถ้าตำแหน่งนี้มีเนื้ออูมสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่าเจ้าของมือมีร่างกายแข็งแรง ระบบประสาทปกติแต่ถ้าบริเวณดังกล่าวมีลายเส้นยุ่งเหยิง เช่น รูปดอกจัน รูปเส้นคล้ายขนนก หรือมีเส้นตัดขวาง (รูป1-1) แสดงว่าเจ้าของมือเป็นผู้ที่มีอารมณ์จิตใจอยู่ในภาวะเครียด มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ผิดปกติ เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทได้ง่าย ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้น้อย ค่อนข้างแข็งและสีซีด บริเวณเนิน (ช่องว่างระหว่างเส้นชีวิตกับหัวแม่มือ) แคบ แสดงว่ามีแนวโน้มจะเกิดโรคต่อมไร้ท่อและสมรรถนะทางเพศผิดปกติ

 

                         

2.เนินพฤหัส (หมายถึงธาตุไม้ รูป 2)
เป็นตำแหน่งที่แสดงถึงสมรรถนะของตับและถุงน้ำดี โดยทั่วไปแล้วกล้ามเนื้อบริเวณนี้มักอู่มค่อนข้างนูน มีสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่าตับและถุงน้ำดีมีสมรรถนะดี ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (รูป 2-1) ผิวเนื้อหยาบมีสีคล้ำกว่าปกติ (ปกติต้องสีแดงเรื่อ ๆ) แสดง ว่าสมรรถนะของตับไม่ค่อยดี

 

                          

3.เนินเสาร์ (หมายถึงธาตุไฟ รูป 3)
เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกตำแหน่งของหัวใจ ระบบไหลเวียนของเลือดและสายตา ถ้าเนื้อบริเวณนี้อูม และนูนเล็กน้อย มีสีแดงเรื่อ ๆ ไม่มีลายเส้นยุ่งเหยิง แสดงว่าระบบไหลเวียนของเลือดและสายตาดี แต่ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (รูป 3-1) สีคล้ำกว่าปกติ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะของหัวใจ ผิดปกติ และถ้าเนื้อบริเวณนี้เป็นแอ่งเห็นหลอดเลือดสีเขียว มักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ

 

                       

4.เนินพุธ (หมายถึงธาตุดิน รูป 4 )
เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงอวัยวะที่อยู่บริเวณท้องน้อย ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวอูม มีสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่าระบบสืบพันธุ์ การขับปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ลำไส้ เป็นปกติ
แต่ถ้าบริเวณเนินนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (รูป 4-1) ผิวหนังหยาบ และสีคล้ำกว่าปกติ แสดงว่าสมรรถนะ ของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ตลอดจนการขับปัสสาวะลดน้อยลง ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว เป็นแอ่ง เห็นหลอดเลือดสีเขียวชัดเจน ผิวซีดไม่มีเลือดฝาด แสดงว่าสมรรถนะของระบบสืบพันธุ์อ่อนแอ ถ้าเป็นผู้หญิงโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีน้อยมาก

 

                            

5.เนินอังคาร (หมายถึงธาตุทอง รูป 5 )
ตำแหน่งนี้บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบหายใจและลำไส้ใหญ่ ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้อูม มีสีแดงเรื่อๆ แสดงว่าสมรรถนะของระบบหายใจ และลำไส้ใหญ่ปกติ ถ้าบริเวณดังกล่าวมีลายเส้นยุ่งเหยิง(รูป 5-1) ผิวหนังหยาบสีคล้ำกว่าปกติ แสดงว่าสมรรถนะของระบบย่อยค่อนข้างอ่อนแอ ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็นแอ่ง เห็นหลอดเลือดสีเขียว ผิวหนังซีด แสดงว่ามีโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น ปอดบวม เป็นต้น
 

ข้อมูลสื่อ

202-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 202
กุมภาพันธ์ 2539
วิทิต วัณนาวิบูล