• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตับอักเสบเพราะหมอทำ

ตับอักเสบเพราะหมอทำ

นักระบาดวิทยาสามารถระบุว่า การผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดนี้มากที่สุด คือ การผ่าตัดเอามดลูกออก (พบโอกาสที่ผู้ป่วยติดเชื้อจากแพทย์รายนี้ถึงร้อยละ 24)

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส บี เป็นโรคติดเชื้อที่มีลักษณะการติดต่อเหมือนโรคเอดส์ คือ ติดต่อโดยการร่วมเพศ โดยการให้เลือด การได้รับเลือด หรือน้ำเหลืองที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย การผ่าตัดหรือถูกของมีคมที่เปื้อนเลือด น้ำเหลืองบาดหรือทิ่มแทง กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือได้รับเลือด หญิงอาชีพพิเศษ (โสเภณี) และพวกฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด

ในรายงานของวารสารแลนเซต กล่าวถึงผู้ป่วย 3 รายที่ติดเชื้อโรคตับอักเสบจากไวรัส บี จากสูติแพทย์รายหนึ่งซึ่งทำผ่าตัดผู้ป่วย ทำให้มีการสอบสวนย้อนหลังและพบว่าในผู้ป่วย 247 รายที่ได้รับการผ่าตัดจากสูติแพทย์ผู้นี้ ในรอบ 17 เดือน มีผู้ป่วย 22 รายที่ติดเชื้อโรคตับอักเสบจากไวรัส บี จากแพทย์ผู้นี้ ผลการตรวจเลือดของสูติแพทย์รายนี้ก็พบว่า มีเชื้อโรคตับอักเสบจากไวรัส บี อยู่เป็นจำนวนมาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด นักระบาดวิทยาสามารถระบุว่า การผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดนี้มากที่สุด คือ การผ่าตัดเอามดลูกออก (พบโอกาสที่ผู้ป่วยติดเชื้อจากแพทย์รายนี้ถึงร้อยละ 24) รองลงมา คือ การผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง (โอกาสติดเชื้อร้อยละ 20)

ข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ คือ แพทย์อาจเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อไปสู่ผู้ป่วย เช่นเดียวกับที่แพทย์อาจติดเชื้อจากผู้ป่วย นี่แหละคือ ตัวอย่างของโรคหมอทำ ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงหรือลดทอนลงได้ ถ้าไม่มีการให้บริการหรือขอรับบริการเกินความจำเป็น

(จาก Welch J.et al. Hepatitis B infections after gynaecological surgery. Lancet 1989;205-6.)

ข้อมูลสื่อ

129-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533