• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พิษยาฆ่าแมลง

นอกจากทำให้เกิดพิษรุนแรงเฉียบพลันแล้ว ยังมีผลร้ายเรื้อรังต่อสุขภาพของชาวนา เพราะพบว่าชาวนาที่ตายมาขึ้นเป็นเพศชายและอยู่ในวัยทำงาน

หลังจากมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทปลูกข้าวของประเทศเขตร้อน พบว่านอกจากทำให้เกิดพิษรุนแรงเฉียบพลันแล้ว ยังมีผลร้ายเรื้อรังต่อสุขภาพของชาวนา โรงพยาบาลในประเทศศรีลังกาต้องรับผู้ป่วยที่เกิดพิษของยาปราบศัตรูพืชนี้ถึงปีละ 13,000 คน (ในจำนวนนี้เป็นมากถึงกับเสียชีวิต 1,000 คน)

มีการศึกษาในชนบทของฟิลิปปินส์ พบว่า ชาวนาผู้ชายมีอัตราตายโดยทั่วไป (ซึ่งเกิดจากโรคต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อุปัทวเหตุ) สูงขึ้นถึงร้อยละ 27 มีการเปรียบเทียบพบว่าหลังจากมีการใช้ยาประเภทเอนดรินเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลา ปี พ.ศ.2504-2514 ผู้ชายฟิลิปปินโน อายุ 15-54 ปี ตายจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 144-291 แต่หลังจากห้ามใช้ยาปราบศัตรูพืชเอนดรินนี้แล้ว เพียง 2 ปีให้หลังอัตราตายดังกล่าวลดลงอย่างมากมาย

สาเหตุที่ทำให้ชาวนาผู้ชายตายมากขึ้นนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้นในชนบทในนาข้าว อาจเป็นผลจากการสัมผัสกับสารพิษในยาเหล่านี้เป็นเวลานาน เพราะพบว่าชาวนาที่ตายมากขึ้นเป็นเพศชายและอยู่ในวัยทำงานในนา

ข้อมูลสื่อ

102-004-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 102
ตุลาคม 2530
ผศ.นพ.สาธิต วรรณแสง