• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นไก่สองแฉก

                                                   

ภาพนี้เป็นภาพลิ้นไก่ที่มีลักษณะแยกเป็นสองแฉก ถือเป็นความผิดปกติซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด สำหรับคนบางคนโดยทั่วไปจะไม่ทำให้มีอาการผิดปกติ หรือเกิดอันตรายอะไรทั้งสิ้น จึงไม่ต้องทำการรักษาแต่อย่างไร ยกเว้น คนบางคนอาจพบลิ้นไก่ลักษณะนี้ร่วมกับอาการเพดานปากโหว่ ก็ควรจะต้องผ่าตัดแก้ไข

 

ข้อมูลสื่อ

103-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 103
พฤศจิกายน 2530
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ