• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Lean & Seamless Healthcare

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA National Forum ครั้งที่ 10 ภายใต้ หัวข้อ 'Lean & Seamless Healthcare'

โดยที่บริบท ปรัชญา และข้อกำหนดต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม Lean & Seamless Healthcare ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการประชุมในปีนี้มีความน่าสนใจในแนวคิดที่เน้นคุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงานคนสุดท้ายไปไกลกว่าความพึงพอใจ ไกลกว่ามาตรฐานวิชาชีพ ก้าวข้ามการแยกส่วนในองค์กรและระหว่างองค์กร

แต่ต้องมองให้ออกถึงการไหลเลื่อนของสายธารที่สรรสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือยกระดับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการไปสู่สภาวะที่ใกล้เคียงกับอุดมคติให้มากที่สุด โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางต่อการไหลเลื่อนดังกล่าว ไม่มีความล่าช้า ไม่มีความสูญเปล่า การไหลเลื่อนกับความไร้ตะเข็บ (seamless) แทบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกัน

ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิต นำแนวคิด Lean เข้ามาทดลองปฏิบัติในโรงพยาบาลนำร่อง 5 แห่ง โดยมีที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้จากสิงคโปร์เข้ามาให้คำแนะนำ อีกทั้งได้รับทุนสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO) ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากโครงการนี้ได้ถูกนำมานำเสนอในการประชุม HA National Forum ครั้งนี้ด้วย

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อสร้างความตื่นตัว ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในองค์กรของตนเองเพื่อมอบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ

ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน เรียนรู้เครื่องมือเทคนิคต่างๆ จากโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งรูปแบบในการนำเสนอบนเวทีและการนำเสนอในลักษณะของนิทรรศการ รวมทั้งต้องการรับฟังแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยฝ่ากระแสอุปสรรคที่เผชิญอยู่

ทั้งนี้โดยมีการรับรอง HA เป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติยศให้แก่โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ เสมือนเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ

โรงพยาบาลที่จะได้รับการรับรองคุณภาพจะต้องมีกิจกรรมหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมิณคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ หากโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ของมาตรฐานที่ได้จัดทำไว้ ก็จะได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยการรับรองในครั้งแรกจะมีอายุการรับรอง 2 ปี หลังจากนั้นโรงพยาบาลจะต้องขอการรับรอง

ข้อมูลสื่อ

360-006-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 360
เมษายน 2552
กองบรรณาธิการ