• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สถานประกอบการปลอดบุหรี่

คนส่วนใหญ่ใช้ในเวลาทำงานเกือบครึ่งหนึ่งของช่วงชีวิต (ประมาณ 40 หรือมากกว่า) โดยแต่ละวันอยู่ที่ทำงานอย่างน้อย 1 ใน 3 ของเวลาที่มีอยู่ คือ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง/วัน สถานที่ทำงานจึงเป็นสถานที่สำคัญรองลงมาจากบ้านหรือที่พักอาศัย

พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงานที่สำคัญและใกล้ตัวที่สุดคือ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและด้านสังคม ซึ่งหากเจ้าของสถานประกอบการมีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างดี จะมีผลทำให้พนักงานสุขภาพดี มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ทำให้มีความสุขในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ประกอบการหรือธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขององค์กรได้เป็นอย่างดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) จึงร่วมกันจัด "โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นสถานประกอบการที่มีความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่สถานประกอบการในการดำเนินงานเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ มีการจัดค่ายฝึกอบรม "การพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างเป็นระบบ" ขึ้น ณ ศูนย์รวมตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และได้รับความสนใจจากสถานประกอบการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้ค่ายฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-9232, 09-2358-4614, 08-2358-4616 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

ข้อมูลสื่อ

361-003-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 361
พฤษภาคม 2552
กองบรรณาธิการ