• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552


มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลนัก-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552 โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงานและแนะนำมูลนิธิ รวมทั้งองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้น

จุดมุ่งหมายของการมอบรางวัลคือ ต้องการเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความสามารถและให้ความสำคัญงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นไม่มีการรับสมัครแต่อย่างใดแต่เป็นการคัดเลือกจากผู้ที่เหมาะสม ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกได้ โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำ ปี 2552 มี 2 คน คือ ศ.ดร.สายชล เกตุษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.อารันต์  พัฒโนทัย คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานของ ศ.ดร.สายชล คือการวิจัยที่มุ่งเน้นเรื่องสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน เพื่อลดการสูญเสียและรักษาคุณภาพผลิตผลสดให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 
ผลงานของ ศ.ดร.อารันต์ คือการวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถั่วลิสง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะถั่วลิสงเมล็ดโตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มี 3 คน คือ ผศ.ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผลงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์และพัฒนาโลหะออกไซด์ที่มีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตรและมีรูพรุนในช่วงเมโซร์  ผศ.ดร.อมรชัย  อาภรณ์วิชานพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย งานศึกษาด้านวิศวกรรมระบบและการควบคุมเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม  และ ผศ.ดร.สุรัตน์  ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานวิจัยด้านเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร)

 

 

ข้อมูลสื่อ

365-018
นิตยสารหมอชาวบ้าน 365
กันยายน 2552
อื่น ๆ