• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินปลอดภัยได้คุณภาพกับเว็บไซต์สัญจร INMU

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีปณิธานคือ ส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า เล็งเห็นว่าอาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานของชีวิตที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนได้ ทางสถาบันจึงจัด โครงการ INMU เว็บไซต์สัญจร ขึ้นเพื่อบรรยายและ  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะในระดับ  นักเรียน นักศึกษา

หนึ่งในโรงเรียนที่ทางสถาบันโภชนาการมีโอกาสสัญจรไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาคือ โรง   เรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ การเลือกซื้อและบริโภคอาหารให้ปลอดภัยและได้คุณค่าทางโภชนาการ วิทยากรโดย ดร.นัฐพล  ตั้งสุภูมิ ประเด็นหลักในครั้งนี้คือ ต้องการให้นักเรียน  และประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีเลือกกินอย่างถูกต้อง ถูกโภชนาการ ได้สารอาหารและพลังงานเหมาะสม รวมทั้งให้รู้จักอ่านฉลากผลิตภัณฑ์และฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

นอกจากการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว การสัญจรแต่ละครั้งยังมีนิทรรศการที่ให้ข้อมูลเรื่องโภชนาการ ซึ่งผู้สนใจสามารถอ่านและศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการ ชวนกันเล่นเกม ตอบคำถามประลองความรู้ภายใต้เนื้อหาของการบรรยายและนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้

อาจารย์ลักขณา  พงศ์พานิช อาจารย์ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "...เป็นโครงการที่ดีที่สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนได้ทั่วถึงและเจาะจงมากขึ้น ข้อมูลบางอย่างเด็กรู้อยู่แล้วบ้าง แต่เมื่อได้ฟังการบรรยายครั้งนี้ทำให้เด็กได้รับความรู้เฉพาะเรื่องมากขึ้นไปอีก เช่น หมายเลขทะเบียน อย.ที่มีด้วยกัน 13 ตัว มีที่มาอย่างไร หรือฉลากโภชนาการต้องแสดงสารอาหารตัวไหนบ้าง เมื่อเด็กมีข้อมูลเหล่านี้จึงช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อได้เป็นอย่างดี..."

ด้าน นางสาววัชรี  เฉลยรักษ์ นักเรียนชั้น ม.6 กล่าวว่า "เป็นโอกาสดีที่ได้ฟังการบรรยายครั้งนี้ เพราะทุกอย่างเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ และจะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนในครอบครัวด้วย...โดยส่วนตัวแล้วก่อนซื้ออาหารทุกครั้ง จะดูที่ความสะอาดเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ต่อไปต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี...."

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อการกินที่มีคุณภาพ หรือต้องการศึกษางานวิจัยต่างๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการ www.inmu.mahidol.ac.th

 

ข้อมูลสื่อ

365-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 365
กันยายน 2552
อื่น ๆ