• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Green Fair' 09 งานแสดงผลิตภัณฑ์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชนครั้งที่ 3

แม้ประเทศไทยเราจะมีความอุดมและหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ต้นไม้และสัตว์น้อยใหญ่ แต่วิถีชีวิตปัจจุบันที่มีปัจจัยทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์และธรรมชาติลดน้อยลง เกิดการเบียดเบียนและทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการสร้างสมดุลชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อการเป็นอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคง จึงเกิดเป็นวิถีสีเขียวขึ้น 

เครือข่ายตลาดสีเขียวและบริษัท สวนเงินมีมา ร่วมกับองค์กรธุรกิจสีเขียว เครือข่ายผู้ผลิต และชุมชนเกษตรกรผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั่วประเทศ จึงร่วมกันจัดงาน Green Fair' 09 เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมการกิน การอยู่ ให้สอดคล้องกับฤดูกาลและวิถีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น ยึดเอาเกษตรอินทรีย์เป็นคำตอบในการดูแลทรัพยากร

งาน Green Fair' 09 จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรก Green Fair' 07 ผลิบานจากงานการประชุมนานาชาติเรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) และเติบโตต่อมาเป็นงาน Green Fair' 08 พูดถึง "วิถีการผลิต วิถีชีวิตเพื่อโลก" และในครั้งที่ 3 นี้ สานต่อแนวคิด "วิถีการอยู่ การกิน และฤดูกาล" เพื่อร่วมกันสร้างกระแสสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคคลสำคัญในหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พระไพศาล วิสาโล พระนักพัฒนาผู้ทุ่มเทกับการปกป้องป่าลุ่มน้ำลำปะทาว ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านผู้กล้าที่จะก้าวลงจากสายพานเดิม ไม่ไหลไปตามกระแสทุนนิยม คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร A Day คุณสิริยากร พุกกะเวช ตัวแทนศิลปิน นักแสดง และคุณวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา ประธานสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ 

ภายในงานมีพื้นที่กิจกรรมให้เรียนรู้มากมาย เช่น กิจกรรมเสวนา "วัฒนธรรมการบริโภคและวิถีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย" การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ลานศิลปะ กิจกรรมหมุนเวียน เช่น การสาธิตเมนูเกษตรอินทรีย์ เมนูอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค ทดลองทำน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ 

การดำเนินชีวิตในวิถีสีเขียว ไม่ได้จำกัดเพียงการเลือกบริโภคสินค้าอินทรีย์ หากรวมถึงการเลือกสรรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามฤดูกาล มีชีวิตให้สอดประสานไปกับธรรมชาติ ไม่เอารัดเอาเปรียบมากเกินไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิถีสีเขียวได้ที่ อุทยานเบญจสิริ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม
พ.ศ.2552 เวลา 10.00-20.00 น.

 

ข้อมูลสื่อ

367-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 367
พฤศจิกายน 2552
กองบรรณาธิการ