• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความเป็นธรรมกับสุขภาวะทางสังคม

สุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา

สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดี เช่น ในครอบครัว ในชุมชน ในองค์กร ในสังคม และระหว่างประเทศ

ในสังคมถ้ายิ่งมีความเสมอภาค ภราดรภาพ และความเป็นธรรมเท่าไร สังคมยิ่งมีสุขภาวะ ในประเทศนอร์เวย์ ช่องว่างระหว่างคนมีรายได้ต่ำสุดกับสูงสุดห่างกันเป็น 4 เท่า เท่านั้น คนนอร์เวย์ไม่ต้องการให้ช่องว่างนี้ห่างมากกว่านี้ เพราะถ้าห่างมากกว่านี้จะมีอาชญากรรมมากขึ้น คนมีรายได้มากจึงยินดีเสียภาษีที่สูง มากกว่าที่จะเห็นประเทศมีอาชญากรรมสูงขึ้น

ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยถ้าห่างมากเกินจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น อาชญากรรม ความขัดแย้ง ความรุนแรง และปัญหาทางการเมือง สังคมไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ขาดความเป็นธรรม ความยากจนเกิดจากการขาดความเป็นธรรม ฉะนั้น เมื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจบนโครงสร้างที่ขาดความเป็นธรรม ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยยิ่งห่างมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมือง

ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่มีทางออกขณะนี้ ลึกๆ แล้วเกิดจากการขาดความเป็นธรรม การจะลดความขัดแย้งและรุนแรงได้ต้องขจัดความไม่เป็นธรรม การขาดความเป็นธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะวิจัยเรื่องความเป็นธรรม โดยคลี่ความซับซ้อนของระบบต่างๆ ที่ขาดความเป็นธรรมออกมาให้สังคมเข้าใจ ประชาชนจึงจะสามารถจับต้องและขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมได้ ความไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องแก้ไขได้ยาก ไม่มีสถาบันใดในสังคมจะแก้ไขได้ นอกจากประชาชนจะเข้าใจและเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขโครงสร้างที่นำมาสู่ความไม่เป็นธรรม คนไทย องค์กร และสถาบันทั้งหมดควรสนใจเรื่องความเป็นธรรม เข้าใจความไม่เป็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในระบบต่างๆ และช่วยกันขับเคลื่อน สร้างความเป็นธรรม ต่อเมื่อมีความเป็นธรรม จึงมีสังคมสันติสุข

 

ข้อมูลสื่อ

371-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 371
มีนาคม 2553