• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เบาหวาน-ความดันเลือดสูงก็สุขภาพดีได้

 นพ.ประเวศ วะสี
เบาหวาน-ความดันเลือดสูง

ก็สุขภาพดีได้
โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงพบมากในประชากร ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการวินิจฉัย ส่วนน้อยที่ได้รับการวินิจฉัยก็ได้รับการรักษาที่ไม่ดี เพราะโรงพยาบาลแน่นเกินและยุ่งเกิน

เบาหวานและความดันเลือดสูงควรจะได้รับการดูแลรักษาในระดับการดูแลรักษาตัวเอง การดูแลรักษาในครอบครัว การดูแลรักษาในชุมชน ซึ่งจะได้ผลดีกว่า 
ในทุกครอบครัวน่าจะมีอย่างน้อย ๑ คน  ที่ศึกษาเรื่องเบาหวานและเรื่องความดันเลือดสูงจนเข้าใจทะลุปรุโปร่ง  และช่วยเหลือดูแลกัน  ถ้ามีคนใกล้ชิดเข้าใจและดูแลจะได้ผลดีที่สุด

ถ้ามีการดูแลควบคุมทุกวิถีทาง  ทั้งเรื่องอาหาร  การออกกำลัง  และยา  ให้ระดับน้ำตาลในเลือด  และความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  คนเป็นโรคเบาหวาน  และคนเป็นโรคความดันเลือดสูงก็มีสุขภาพดีได้

การมีสุขภาพดีไม่ใช่การไม่มีโรค ถึงมีโรคก็สุขภาพดีได้ ถ้าเราดูแลให้ทุกอย่างอยู่ในความสมดุล ถึงไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรก็สุขภาพไม่ดีได้  ถ้ามีการเสียสมดุล
สุขภาพหมายถึงดุลยภาพ  อะไรที่เสียดุลไปก็ทำให้สุขภาพไม่ดี  เช่น น้ำตาลในเลือด  หรือความดันเลือด  ถ้าสูงหรือต่ำเกินก็ทำให้ไม่สบาย  แต่ถ้าดูแลให้สมดุล  คือไม่สูงหรือต่ำเกินไป  เราก็สบายดี

โรงพยาบาลโดยมากจะรักษาโรคที่หนักๆ เขาไม่มีเวลาสนใจ เรื่องสุขภาพดี ทุกคนทุกครอบครัวควรจะสนใจเรื่องสุขภาพดีให้มากที่สุด โดยการเรียนรู้ให้เข้าใจ และดูแลตัวเองให้ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในดุลยภาพ ถึงไม่มีโรคอะไร ถ้ามีดุลยภาพก็สุขภาพดีได้ 

 

 

ข้อมูลสื่อ

343-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 343
พฤศจิกายน 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี