• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เราจะครองแผนดินโดยธรรม

นพ.ประเวศ วะสี
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
พระปฐมบรมราชโองการ

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ที่เรียกว่า ๖๐/๘๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ เราควรคิดถึงพระปฐมบรมราชโองการกันให้มากๆ ประโยชน์สุขของมหาชนเกิดขึ้นจากแผ่นดินมีธรรมครอง

ธรรมในที่นี้หมายถึงความถูกต้อง ต้องมีความถูกต้องทั้งแผ่นดินจึงจะเกิดประโยชน์สุขของปวงชน
ความถูกต้องทั้งแผ่นดิน หมายถึง ความถูกต้องทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม
ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในตอนที่มีความว่า "คนทั้งปวงล้วนตกอยู่ในโมหภูมิ"

โมหภูมิ หมายถึง ภูมิที่เป็นความหลงผิด ความไม่รู้ อวิชชา แล้วพากันสร้าง "เมืองอวิชชา" ขึ้น อันเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องต่างๆ อารยธรรมโลกในปัจจุบันตกอยู่ในโมหภูมิและสร้างโลกอวิชชาขึ้น ในสภาพอย่างนี้เป็นการยากที่ใครคนใดคนหนึ่งจะหลุดพ้นจากโมหภูมิและทำการต่างๆ อันยังให้เกิดประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่น วิกฤติการณ์ทางสังคมจึงเกิดขึ้นทั่วไป

ตลอดระยะเวลาของการทรงครองราชย์อันยาวนาน ทรงมีพระราชดำรัสและพระราชนิพนธ์ในเรื่องดีๆ เป็นอันมาก ในวโรกาส ๖๐/๘๐ นี้ ใครที่รักพระเจ้าอยู่หัว ควรจะศึกษาพระราชดำรัสและพระราชนิพนธ์ดีๆ อันมีเป็นอันมากเหล่านั้น เพื่อให้ปรากฏขึ้นซึ่งแสงสว่างทางปัญญา หลุดพ้นจากอวิชชา สร้างความถูกต้องทางกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพหรือสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ให้เกิดขึ้นโดยทั่วกัน หรือประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม ตามพระปฐมบรมราชโองการนั้น
 

ข้อมูลสื่อ

344-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 344
ธันวาคม 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี