• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ศูนย์การแพทย์แผนไทยประจำตำบล

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร แห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้อุทิศตัวและทุ่มเทในการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

ความนิยมต่างประเทศไปเสียทุกอย่างอย่างเกินเลย กำลังนำสังคมไทยเข้าไปสู่สภาวะวิกฤติทุกด้าน

ในด้านบริการสุขภาพ เรากำลังมีค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นสูง ซึ่งกำลังนำไปสู่วิกฤติบริการสุขภาพ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

มาตรการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันวิกฤตการณ์ระบบบริการสุขภาพ คือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้ดีที่สุด ในระบบสุขภาพชุมชนควรคำนึงถึงการแพทย์แผนไทยด้วย ควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทยทุกตำบล โดยเป็นของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

ศูนย์การแพทย์แผนไทยประจำตำบลอาจเริ่มต้นด้วยบริการ ๓ อย่างดังต่อไปนี้
(๑)    นวดแผนไทย
(๒)    ประคบด้วยสมุนไพร
(๓)    ขายยาสามัญประจำบ้านแผนไทยที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์จริง

บริการทั้ง ๓ อย่างนี้จะช่วยให้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น ประหยัด สร้างรายได้ให้ชุมชน และไปกระตุ้นการปลูกและการผลิตยาสมุนไพร เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางวิชาการ รวมทั้งประหยัดเงินตราที่ต้องสูญเสียให้ต่างชาติ

เราจึงควรสนใจในการใช้ภูมิปัญญาไทยให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องสุขภาพและเรื่องอื่นๆ เป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่สืบเนื่องมาช้านาน จะไม่มีภูมิปัญญาที่มีประโยชน์สะสมอยู่ในชาติของตน ปัญหาเกิดขึ้นเพราะระบบการศึกษาปัจจุบันที่ดำเนินมากว่า ๑๐๐ ปี ทำให้คนไทยตัดขาดจากรากเหง้าของตน อันนำไปสู่ปัญหานานัปการ ถึงเวลาต้องแก้ไข

ข้อมูลสื่อ

385-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 385
พฤษภาคม 2554
นพ.ประเวศ วะสี