• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคอาหารเป็นพิษ

ป้องกันไว้...ชีวิตปลอดภัย จากอันตราย!... โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษ จะยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย เพราะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระ บางรายที่เป็นมากอาจจะหมดสติถึงตายได้ เนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่นิยม รับประทานอาหารปรุงไม่สุก หรือพืชที่เก็บตามธรรมชาติ ได้แก่ เห็ด ซึ่งอาจเป็นเห็ดพิษ ดังจะเห็นได้จากจำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษมักเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนและฤดูฝน อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งเห็ดในธรรมชาติมีจำนวนมากขึ้น และประชาชนนิยมนำมาบริโภค  นอกจากนี้ยังพบได้ในอาหารกระป๋อง อาหารทะเล  และน้ำนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ

โรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วใน   ระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากรับประทานอาหาร อาการของโรค จะเกิดขึ้น ภายใน 1 ชั่วโมง จนถึง  8  วัน หลังการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร และอุจจาระร่วง    
ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป มีดังนี้

 • ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง  
 • ห้ามรับประทานอาหารดิบ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ โดยเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์
 • ควรรับประทานอาหารเมื่อปรุงเสร็จทันที หรือสุกใหม่ ๆ
 • เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่จะนำมารับทาน ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานอีก สำหรับอาหารทารกต้องนำมารับประทานทันทีหลังปรุงสุก และไม่ควรเก็บไว้ 
 • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารด้วยกัน เพื่อไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปนเปื้อนกับอาหารดิบ เช่น การใช้มีด เขียง ต้องแยกระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก  เป็นต้น
 • เลือกอาหารที่มีขบวนการผลิตที่ปลอดภัย
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร และรับประทานอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ อย่าใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วโดยตรง  
 • รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด โดยเฉพาะโต๊ะที่ใช้ปรุงอาหาร
 • น้ำดื่ม และ น้ำใช้ต้องสะอาด โดยเฉพาะน้ำสำหรับปรุงอาหารต้องสะอาด
 • ควรเพิ่มความระมัดระวังในเตรียมอาหารสำหรับทารกหรือเด็ก
 • กินอาหารร้อน สุก สะอาด ปราศจากสารพิษ

ล้างมือเป็นนิจ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย

   


 

ข้อมูลสื่อ

348-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 348
เมษายน 2551
อื่น ๆ