• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุนทรียสนทนา หรือสานเสวนา (Dialogue)

สุนทรียสนทนา หรือสานเสวนา (Dialogue)


คำว่า Dialogue ในภาษาอังกฤษในความหมายของนักฟิสิกส์เรืองนาม นาม   เดวิด โบห์ม ซึ่งมีผู้แปลว่า "สุนทรียสนทนา" บ้าง หรือ "สานเสวนา" บ้าง กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทุกที เช่น กลุ่มเชียงราย อันมีคุณวิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นโต้โผใหญ่ ทำการเผยแพร่และจัดฝึกอบรมทั่วไป คุณสุภาวดี หาญเมธี นำไปใช้เรื่องครอบครัวเข้มแข็ง ดร.ปาริชาต สุวรรณบุปผา แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล นำไปลองใช้สร้างความสมานฉันท์ที่จังหวัดปัตตานี เป็นต้น

การ "เสวนา" ในที่นี้ไม่ใช้การโต้เถียงกัน แต่ใช้การฟังอย่างลึก (Deep Listening) เป็นหลัก

เพราะการโต้เถียงเป็นเรื่องตื้นๆ แยกส่วน มีอารมณ์เข้ามาเป็นตัวป่วน ไม่เกิดปัญญา ไม่เกิดจิตสำนึกใหม่ ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวตน (Transformation)

แต่การฟังอย่างลึก เงียบ และมีสติ จะดึงจิตไปสัมผัสความจริงตามธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ เมื่อจิตเข้าไปสู่ธรรมชาติอันใหญ่โตเป็นอนันต์ จะเกิดปัญญา เป็นอิสระ มีความสุข มีความรัก อันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวตน เกิดพฤติกรรมทางบวก เกิดความสมานฉันท์

สุนทรียสนทนาหรือสานเสวนา เป็นวิธีการที่ใช้หลักธรรมเก่ามาประยุกต์ใช้ในสังคมใหม่อย่างสมสมัย อันจักเป็นไปเพื่อความสุข ปัญญา เมตตา และสมานฉันท์ หมอชาวบ้านฉบับนี้ได้เชิญคุณหมอวิธาน ฐานะวุฑฒ์ หนึ่งในกลุ่ม "ราชวงศ์เชียงราย" มาสาธยายให้ฟังว่าสุนทรียสนทนาคืออะไร และทำอย่างไร หวังว่าผู้อ่านจะได้เสพสุนทรียรส และเกิดความสุขโดยทั่วกัน

ข้อมูลสื่อ

313-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 313
พฤษภาคม 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี