• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พลังแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พลังแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม


วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนอันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ สิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งแตกต่างกัน วัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายไปตามชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ คนที่อยู่ขั้วโลกย่อมมีวิถีชีวิตเหมือนคนในทะเลทรายไม่ได้ วิถีชีวิตร่วมกันนั้นครอบคลุมทั้งระบบความเชื่อและระบบคุณค่าร่วมกัน การทำมาหากิน การกินการอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย สุนทรียกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น วัฒนธรรมยังให้วิถีชีวิตร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี
ประเทศไทยมีคนหลายเชื้อชาติและหลายศาสนา เช่น ไทย จีน ลาว เขมร ญวน พม่า มลายู ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ เป็นต้น หากมีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะมีการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ต้องถือว่าคนไทยทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีโดยไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่อยู่ของคนต่างเชื้อชาติคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน ทุกคนภูมิใจว่าเป็นคนสวิส การมีการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนแห่งสันติสุข ที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนามีความรุนแรงและไร้ความสงบสุข เช่น พม่า ศรีลังกา ปาเลสไตน์ อินเดีย ปากีสถาน  หากคนไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศไทยจะแข็งแรงและสงบสุข
 

ข้อมูลสื่อ

314-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 314
มิถุนายน 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี