• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทย์ไทยหัวใจเพื่อชาวบ้าน

หมอชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมชาวบ้าน

ชาวบ้านคือสามัญชนคนธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนหรือจนโอกาส จนเกียรติ จนศักดิ์ศรี ทิศทางเก่าของประเทศไทยคือทิศทางที่ทอดทิ้ง (nnnnn = n5) ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฐานของประเทศ ถ้าเราทอดทิ้งคนส่วนใหญ่และฐานของประเทศ ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร วิกฤตการณ์ต่างๆ ของประเทศเกิดขึ้นเพราะฐานของประเทศไม่มั่นคง

ทิศทางใหม่ประเทศไทยคือทิศทางชาวบ้านหรือทิศทางประชาชน

หันมาเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะของคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน  ชุมชนท้องถิ่นคือฐานของประเทศ ฐานของประเทศต้องแข็งแรง ประเทศจึงจะมั่นคง

หมอชาวบ้านฉบับนี้ลงเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ไทยหัวใจเพื่อชาวบ้าน ๒ คน คือ

นายแพทย์สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอการฟื้นฟูตนเองของชาวบ้านที่มีปัญหามือและแขน ลดภาระในการต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ แห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ ๓๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หมอภักดีอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขมา ๒๔ ปี ที่มีความสุขเพราะดำรงชีวิตผสมกลมกลืนไม่แปลกแยกจากวัฒนธรรมชาวบ้าน

ระบบการศึกษาไทยในรอบ ๑๐๐ ปีเศษที่ผ่านมา ทำให้ผู้ได้รับการศึกษาแปลกแยกหรือเป็นคนแปลกหน้ากับวัฒนธรรมชาวบ้าน เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้คนไทยทอดทิ้งกัน บัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยรวมทั้งแพทย์ ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านได้ จึงมีประโยชน์น้อยต่อชุมชนคนรากหญ้า ทำให้ฐานของประเทศอ่อนแอ เมื่อบัณฑิตบางคนอย่างหมอภักดีเกิดผ่าเหล่า สามารถบูรณาการตัวเองเข้าไปกับวิถีวัฒนธรรมชาวบ้าน จึงมีชีวิตที่เป็นสุข และมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน อันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ชีวิตที่เป็นสุขและชีวิตที่เป็นประโยชน์ไม่ควรจะเป็นข้อยกเว้น แต่ควรจะเป็นปกติวิสัย ถ้าปฏิรูปการศึกษาให้ศึกษาในฐานวัฒนธรรม

ข้อมูลสื่อ

389-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 389
กันยายน 2554
นพ.ประเวศ วะสี