• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัฒนธรรมไทย อาหารไทย-สมุนไพรไทย


ชาติต่างๆ ย่อมมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเกี่ยวกับการกินการอยู่และการรักษาตัว
ซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ชนชาตินั้นๆ อาศัยอยู่ สังคมก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องมีราก

รากของสังคมคือ วัฒนธรรม

ถ้าตัดรากต้นไม้อะไรเกิดขึ้นฉันใด การพัฒนาโดยตัดรากของสังคม ก็มีผลทำนองเดียวกันฉันนั้น

การพัฒนาที่ทิ้งฐานทางวัฒนธรรมย่อมนำไปสู่วิกฤตการณ์เสมอ

ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรรับวัฒนธรรมอื่น แต่การพัฒนาควรจะอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง
วัฒนธรรมอื่นนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผสมผสานได้

อาหารไทยและสมุนไพรไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากการสังเกต การทดลองกินทดลองใช้ ดัดแปลงสืบทอดต่อกันมา
อาหารไทยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าอาหารฝรั่ง สมุนไพรไทยจำนวนมากสามารถพิสูจน์ว่าใช้ได้ผล บางตัวก็ได้ผลดีกว่ายาฝรั่งเสียอีก

อย่างขมิ้นชันรักษาโรคปวดท้องได้ชะงัดกว่าอะลั่มมิลค์และยังมีสรรพคุณป้องกันมะเร็งอีกด้วย

ครีมพญายอรักษาโรคเริมได้ดีกว่ายาฝรั่งสำหรับโรคนี้ที่ดีที่สุดและแพงที่สุด

การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมในเรื่องอาหารไทยและสมุนไพรไทยน่าจะทำให้เราเพิ่มรายได้ให้คนไทยไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

เงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านได้อย่างพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงต้องอยู่บนฐานของการพึ่งตนเอง

การพัฒนาบนฐานทางวัฒนธรรม คือการพึ่งตนเอง ความร่มเย็นเป็นสุขจะมีได้ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาที่อยู่บนฐานทางวัฒนธรรมของเราเอง

ข้อมูลสื่อ

324-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 324
เมษายน 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี