• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ป้องกันภัยพิบัติ ด้วยการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม


"จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม" เป็นปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดา ณ ใต้ต้นสาละคู่ แขวงเมืองกุสินารา
อันเป็นมหาปรินิพพานสถาน ความที่เป็นปัจฉิมโอวาทบอกเราให้รู้ว่าความไม่ประมาทเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก
เพราะความประมาทนำไปสู่ภัยพิบัติและความหายนะทั้งปวง

สังคมไทยเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในความประมาท

ประชาชนถูกกระตุ้นให้หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามสุข ถึงขั้นที่เรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยค

ความหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามสุขทำให้ตั้งอยู่ในความ ประมาท ไม่สนใจ ไม่ตื่นตัว ไม่ศึกษาเรียนรู้ ไม่เตรียมตัวว่าจะมีภยันตรายใดๆ เกิดขึ้นบ้าง
ทำอย่างไรจะป้องกันได้ ฉะนั้น จึงเกิดภัยพิบัตินานาประการ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ อุบัติเหตุจราจร ตึกพัง รถไฟชนกัน
เด็กๆ ต้องได้รับบาดเจ็บจากการเล่นของเล่น การล้มตายจากคลื่นยักษ์สึนามิ

ถ้าเราไม่ประมาท สนใจ ตื่นตัว ศึกษาเรียนรู้ เตรียมตัว ว่าทำอะไรอาจจะมีภัยพิบัติ หรืออันตรายใดๆ เกิดขึ้นได้บ้าง
จะป้องกันอย่างไร จะเตรียมตัวซักซ้อมอย่างไร ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจริงจะได้ทำได้ถูกต้อง

การพัฒนาด้วยการกระตุ้นบริโภคนิยม ให้สังคมหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับการเสพสุขทางวัตถุจึงเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งนัก

ขอให้คนไทยช่วยกันพิจารณาให้ดีๆ ว่าการพัฒนาที่ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั้นคืออย่างไร
และช่วยกันปรับการพัฒนาจากมิจฉาพัฒนาให้เป็นสัมมาพัฒนา ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพื่อความปลอดภัยและความสุขสวัสดีโดยถ้วนหน้า

ข้อมูลสื่อ

311-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 311
มีนาคม 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี