• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทุกคนมีทุนอยู่ ๑ แสนล้านเท่ากัน

ทุกคนมีทุนอยู่ ๑ แสนล้านเท่ากัน

ทุนที่ว่านี้คือ เซลล์สมอง

เซลล์สมองของมนุษย์แต่ละคนมีประมาณ ๑๐๑๑ หรือ ๑ เติม ๐ สิบเอ็ดตัว คือ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หรือ ๑ แสนล้านตัว แต่ละตัวเชื่อมโยงกับตัวอื่นๆ อีกประมาณ ๗๐,๐๐๐ ตัว เป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล ถ้าอยากนึกถึงอะไรที่วิจิตรที่สุดในจักรวาลก็อยู่ตรงที่เราคิดนั่นแหละ คือสมองของเราเอง สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดๆ ตรงนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์ ในทางชีววิทยามนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง แต่ด้วยสมองอันวิจิตรทำให้มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ต่างจากสัตว์

มนุษย์ได้สร้าง "สถาบันการศึกษา" ขึ้นมาเต็มไปหมด มีมหาวิทยาลัยดังๆ มากในโลก มีการวิจัยที่ค้นพบความรู้ใหม่ใหญ่ๆ จนได้รับรางวัลโนเบลกันทุกปีๆ แต่ไฉนโลกจึงมีปัญหาการอยู่ร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จนเกิดวิกฤตการณ์ ทั้งวิกฤตการณ์ในตัวมนุษย์เอง คือเต็มไปด้วยความเครียด วิกฤตการณ์ทางสังคม วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม หรืออาจเรียกว่าวิกฤตการณ์ทางอารยธรรมแห่งยุคสมัย เกิดความรุนแรงทั่วไป คงต้องตั้งคำถามว่า มีอะไรผิดไปอย่างฉกรรจ์ในการเรียนรู้ของมนุษย์หรือ

ถ้าเรายังคงเรียนรู้ไปอย่างเดิมให้มากขึ้น จะแก้ปัญหาได้จริงหรือ แท้ที่จริงด้วยศักยภาพทางสมองของมนุษย์ มนุษย์สามารถเรียนรู้ให้ประสบความจริง ความงาม ความดี และความสุขได้ ถ้ามีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ประเด็นใหญ่คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ดีคืออะไร กระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะแสวงหาและช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี

ข้อมูลสื่อ

317-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 317
กันยายน 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี