• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ

 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง "กีฬาเป็นยาวิเศษ" เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
   
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า "การใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่มีการออกกำลังกายนั้นผิดธรรมชาติของสรีระร่างกาย                 เครื่องทุนแรงต่างๆ ที่มีมากขึ้นทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นหากเทียบกับวิวัฒนาการของมนุษย์ "
   
การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับสรีระของร่างกายมนุษย์ การศึกษาทางการแพทย์พบว่า การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย "Physical inactivity"       ทำให้มีร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานลดลง มีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น และมีอายุสั้นกว่าคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   
ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีหลายอย่าง เช่น ระดับฮอร์โมนที่เป็นภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้น เม็ดเลือดขาวชนิดที่ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้น ลดระดับไขมันที่ไม่ดี เพิ่มไขมันที่ดี    ลดระดับความดันในผู้ที่วามดันสูง ลดโอกาสเกิดโรคต่างๆอาทิ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เป็นต้น
   
ดังนั้น จึงควรดำเนินวิถีชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ควรจะเป็นคือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันและ/หรือการออกกำลังกาย                       อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ลดโอกาสเกิดโรค 
   
ผู้สนใจสามารถหาซื้อหนังสือบทพระราชนิพนธ์ "การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ" ได้ ตามร้านหนังสือชั้นนำหรือสั่งซื้อที่มูลนิธิหมอชาวบ้านทางโทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๔๗๑๐โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๑๘๐๖
    
    
    
    
    
    
    
    
   

ข้อมูลสื่อ

321-004-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 321
มกราคม 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ