• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

๙๔ ชีวิต สู่แดนพุทธภูมิ

๙๔ ชีวิต สู่แดนพุทธภูมิ

ระหว่าง ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ กลุ่มแพทย์ พยาบาล และสัมมาอาชีวะอื่นๆ
อันหลากหลาย รวม ๙๔ ชีวิต ภายใต้การนำของนายแพทย์โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ ได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ในประเทศอินเดียและเนปาล เริ่มแต่วัดอโศการาม เมืองปฏลีบุตร (ชื่อเก่า) ที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ นาลันทา บ้านเกิดพระสารีบุตร วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระคันธกุฎีบนเขาคิชกูฏ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ อิสิปตนมฤคทายวัน ที่สารนาถชานเมืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ สาวัตถี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุด ถึง ๒๕ พรรษา คือที่วัดเชตวันของอนาถปิณทิกเศรษฐี ๑๙ พรรษา และ ที่วัดบุพพารามของนางวิสาขา ๖ พรรษา

ทุกแห่ง คณะ ๙๔ ชีวิต สวดมนต์ ทำสมาธิ และแผ่เมตตา บริจาคเงินให้วัดไทย- นาลันทา วัดไทยพุทธคยา วัดป่าพุทธคยา และวัดไทยกุสินารา วัดไทยเหล่านี้ เป็นเสมือนพุทธอาณาจักรไทยในแดนพุทธภูมิ ในอนาคตชาวพุทธจะเดินทางไปนมัสการ สังเวชนียสถานมากขึ้น แม้ไม่ถึงขนาดชาวมุสลิมไปแสวงบุญที่เมกกะ การได้มีโอกาสเกือบ ๒ สัปดาห์ที่จิตใจอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ทำให้ชาวคณะ ๙๔ ชีวิต ได้ค้นพบชีวิตใหม่ หรือเติมปุ๋ยให้เมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่แล้วได้งอกงามขึ้น เรื่อง ๙๔ ชีวิต สู่แดนพุทธภูมิ จะนำมาเขียนลงในหมอชาวบ้านเป็นตอนๆ นับตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป

ข้อมูลสื่อ

228-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 228
เมษายน 2546
ศ.นพ.ประเวศ วะสี