• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคซาร์สกับการเปลี่ยนวิถีคิดของมนุษย์

โรคซาร์สกับการเปลี่ยนวิถีคิดของมนุษย์


โรคซาร์สเกิดจากไวรัส
ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) หรืออาร์เอ็นเอ (RNA) มีอยู่ในพืช สัตว์ คน ตามปกติไวรัสจากพืชหรือสัตว์ไม่ติดมาที่คน แต่ไวรัสมัน     กลายพันธุ์ได้ แล้วตัวใหม่ตัวใดตัวหนึ่งเกิดติดต่อเข้าคน แล้วทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น เอดส์ ซาร์ส และต่อๆ ไปก็จะมีตัวอื่นๆ มาอีก

โรคซาร์สมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนและกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจมหาศาล เมื่อมีซาร์ส ๑ ก็จะมีซาร์ส ๒, ๓, ๔, ๕, ๖...ตามมา ตัวใหม่อาจร้ายกว่าตัวเก่าอีก การพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงมิติทางสุขภาพจะก่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตและเศรษฐกิจ จำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพอเพียง สุขภาพพอเพียงและทุกประเทศต้องคิดถึงกันและการอยู่ร่วมกัน ถ้าทอดทิ้งกันโรคระบาดในประเทศหนึ่งก็ข้ามไปยังอีกประเทศหนึ่งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลได้ ถ้าคิดเชิงเศรษฐกิจจะทอดทิ้งกัน ถ้าคิดเชิงสุขภาพจะต้องกอดคอกันไว้ไม่ทอดทิ้งกัน โรคซาร์สควรทำให้มนุษย์เปลี่ยนวิถีคิดใหม่ จากการคิดแย่งชิงและทอดทิ้งกัน มาเป็นการคิดแบบเอื้ออาทร และอยู่ร่วมกันด้วยสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ

การอยู่ร่วมกันด้วยสันติ คือ บรมธรรมไม่ใช่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การอยู่ร่วมกันด้วยดี คือ สุขภาพหรือสุขภาวะอย่างยิ่ง

ข้อมูลสื่อ

290-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 290
มิถุนายน 2546
ศ.นพ.ประเวศ วะสี