• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ส.ค.ส. ๒๕๔๗ ความสุขฉับพลัน

ส.ค.ส. ๒๕๔๗ ความสุขฉับพลัน


เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ผู้อ่านและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ผลิตและส่งหมอชาวบ้านไปถึงผู้อ่านมีความสุขตลอดปี ๒๕๔๗ ที่โชคร้ายก็ขอให้กลายเป็นโชคดี ท่านผู้ใดที่โชคดีอยู่แล้วก็ขอให้โชคดียิ่งๆ ขึ้นและมีไมตรีจิตต่อผู้อื่น ขอให้พบวิธีสร้างความสุขฉับพลัน (Instant Happiness) ขณะนี้เขามีอินสแตนต์คอฟฟี่ อินสแตนต์มะตูม และอินสแตนต์อื่นๆ กัน เราก็ควรมีความสุขอย่างฉับพลัน

ถ้าเราเข้าถึงความจริงเมื่อไรมีความสุขทันที
ความจริงก็คือ ธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตน แต่เราไปยึดมั่นในตัวตน ในตัวกู-ของกู ชีวิตมันจึงขบกัดและเกิดความทุกข์ การเข้าถึงความจริงมีหลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวเพียง ๓ วิธี คือ

๑. สัมผัสความทุกข์ยากของคนอื่น มีความเมตตากรุณา เมื่อเรานึกถึงคนอื่น ก็แปลว่าเราออกจากความคับแคบในตัวตน นึกถึงคนอื่น ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดความสุขทันที

๒. เจริญสติจะทำให้สัมผัสความจริง และมีความสุขอย่างยิ่ง

๓. เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น อากาศ สายลม แสงแดด ท้องฟ้า ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจักรวาลหรือใหญ่กว่าจักรวาล ถ้าฝึกเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดบ่อยๆ จะพบความสุข และถ้าเราฝึกไว้บ่อยๆ ก็จะเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติตลอดเวลา และมีความสุขตลอดเวลา เป็น Happiness at Low Cost หรือ Happiness at No Cost  คือ ความสุขราคาถูก หรือความสุขที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย

ถ้าความสุขราคาแพงก็เป็นของทุกคนไม่ได้ และมักไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง แต่ถ้าเป็นความสุขราคาถูกก็เป็นของทุกคนได้ ขอให้ทุกคนมีความสุขจากการเข้าถึงความจริง

ข้อมูลสื่อ

297-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 297
มกราคม 2547
ศ.นพ.ประเวศ วะสี