• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่


การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ยิ่ง จิตที่เข้าถึงธรรมนอกจากให้ความสุขอันประณีต แล้วยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้น ป้องกันการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง เป็นอะไรก็หายง่าย การเข้าถึงธรรมจึงทำให้มีสุขภาวะและอายุยืน ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญกรรมฐานจึงควรเป็นวิถีชีวิต ทุกคนควรจะฝึกและเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาเป็นประจำ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จึงมีศูนย์สอนกรรมฐานเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ที่ไหนไม่มีดูจะเป็นการเชยไปเสียแล้ว ในบ้านเราก็มีผู้นิยม และมีศูนย์สอนการเจริญกรรมฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ยังไม่พอ

ลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสรูปหนึ่ง คือ พระดุษฎี เมธงฺกุโร ได้ตั้งสวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่ขึ้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์และกิจการที่ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมในหลายลักษณะ ท่านดุษฎี มีปฏิปทามั่นคง เป็นพระสงฆ์ศากยบุตรที่มุ่งเกื้อกูลพหุชน ขณะนี้ท่านมีโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับผู้มาฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะประมาณ ๘๐ คน ท่านผู้ใดสนใจจะไปปฏิบัติธรรม หรือบริจาคเพื่อการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมดังกล่าวติดต่อได้ที่

พระดุษฎี เมธงฺกุโร
วัดทุ่งไผ่ หมู่ ๑๐ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทร. ๐-๑๘๓๙-๐๓๓๕ หรือ ๐-๑๔๗๖-๘๕๗๘
ขอให้มีความเมตตา เกื้อกูลกันและกัน และพ้นทุกข์ร่วมกัน

ข้อมูลสื่อ

298-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 298
กุมภาพันธ์ 2547
ศ.นพ.ประเวศ วะสี