• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

๒๐ ปีโครงการฟื้นฟูการนวดไทยและรับขวัญหมอนวดไทยรุ่น ๑

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันจัดงานรับขวัญและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย (หมอนวดไทยรุ่น ๑) และฉลองวันครบรอบ ๒๐ ปีโครงการฟื้นฟูการนวดไทย

สืบเนื่องมาจากการเกิดผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย รุ่นที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมอบใบประกอบโรคศิลปะให้แก่หมอนวดไทยให้มีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ณ    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีเป็นวันครบรอบ ๒๐ ปีโครงการฟื้นฟูการนวดไทยจึงได้มีการจัดงานควบคู่กันไปพร้อมกันในวันเดียว

ทั้งนี้ โครงการนี้ก่อกำเนิดมาจากความเชื่อมั่นในการรังสรรค์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเรื่องใช้การนวดไทยแทนการกินยา ควบคู่กับการฟื้นฟูการนวดไทยให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ และได้เข้าร่วมรณรงค์แก้ไขการจัดทำพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเพิ่มประเภทการนวดไทยได้สำเร็จ

ข้อมูลสื่อ

320-003-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 320
ธันวาคม 2548
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ